För­fat­tar­sam­tal med Athe­na Far­rok­hzad

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

”Vad är det här för tid när ett sam­tal om träd näs­tan är brotts­ligt, ef­tersom det in­ne­bär tyst­nad om så myc­ket grym­het”. Med det­ta ci­tat av po­e­ten Ber­told Brecht in­led­de Athe­na sitt som­mar­pro­gram i P1 2014. Myc­ket har för­änd­rats se­dan som­mar­pro­gram­met sän­des i ra­dio men vil­jan att ut­fors­ka, ge­stal­ta och pra­ta om des­sa frå­gor be­står. Med av­stamp i det­ta in­le­der vi kväl­len med dra­ma­ti­se­rad läs­ning. Ge­stalt­ning­en görs av skå­de­spe­la­ren Ru­ben Lo­pez. Varmt väl­kom­men! Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Tid: 19.00–20.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.