NÄT­VER­KET JÄR­VAS VÄN­NER OC­KU­PE­RAR 800 KVADRAT­ME­TER

– Fönst­ren kan an­vän­das som växt­hus, sä­ger Ra­fael Al­tez Cal­deron när han vi­sar runt i den 800 kvadrat­me­ter sto­ra kon­torslo­ka­len på Fin­lands­ga­tan i Akal­la in­du­stri­om­rå­de som det ny­bil­da­de ”Nät­ver­ket Jär­vas vän­ner” för till­fäl­let oc­ku­pe­rar.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Oc­ku­pa­tio­nen har på­gått se­dan sista feb­ru­a­ri och är en pro­test mot att de, med en vec­kas var­sel, blev om­bed­da att flyt­ta ut ur lo­ka­len av äga­ren Fast­part­ner, be­rät­tar Ra­fael Al­tez Cal­deron. Oc­ku­pan­ter­na är cir­ka sju per­so­ner, men har fått säll­skap och hjälp av fler än så.

Att de ham­na­de där från bör­jan be­ror på att de blev en del av nå­got som kal­las ”Ex­pe­ri­ment Akal­la”, som går ut på att för­e­ning­ar ska kun­na nytt­ja tom­ma kon­torslo­ka­ler.

”Gul­li­ga folk­rö­rel­sen”, som Ra­fael Al­tez Cal­deron är en del av, hål­ler bland an­nat på med stads­od­ling. De fick hö­ra om Ex­pe­ri­ment Akal­la när det pre­sen­te­ra­des på en ut­ställ­ning i hös­tas och de, som ba­ra ha­de till­gång till ett skjul i Hjul­stas ko­lo­ni­om­rå­de som för­e­nings­lo­kal, blev gla­da när de fick flyt­ta in. Då var det ak­ti­vi­tet i hu­set; Rin­ke­by TV, Coom­pa­ni­on, Frys­hu­set med fle­ra, ha­de verk­sam­het där.

Ex­pe­ri­men­tet gjor­des möj­ligt ge­nom att den då­va­ran­de äga­ren, Brosta­den, slöt ett av­tal med Frys­hu­set. Men det av­ta­let löp­te ut i de­cem­ber och i sam­ma ve­va byt­te fas­tig­he­ten äga­re, och Frys­hu­set vil­le, en­ligt upp­gift från den nya äga­ren Fast­part­ner, in­te för­nya det. För­e­ning­ar­na som del­tog i ex- pe­ri­men­tet flyt­ta­de ut, men Gul­li­ga folk­rö­rel­sen stan­na­de kvar.

Ra­fael Al­tez Cal­deron sä­ger att det be­ror på att de har in­pla­ne­ra­de ak­ti­vi­te­ter un­der he­la mars må­nad och ing­en an­nan­stans att ta vägen, samt att de ha­de fått ett löf­te från Fast­part­ner om att stan­na kvar till den sista mars.

– Var­för ska de av­veck­la ut­an att be­rät­ta någon­ting? Och var­för ska de kom­ma med en vec­kas var­sel och kas­ta ut oss?

Han tyc­ker ock­så att det görs skill­nad på oli­ka för­e­ning­ar.

– De and­ra för­e­ning­ar­na har sto­ra lo­ka­ler re­dan, det har in­te vi. Me­to­der­na är för de ri­ka för­e­ning­ar­na, men in­te för oss.

Ra­fael Al­tez Cal­deron gör nu på egen hand det som ex­pe- ri­men­tet in­bjöd till, vi­sio­ne­rar om hur man kan ska­pa ett hus för många oli­ka män­ni­skor med oli­ka sor­ters ta­lang­er och be­gåv­ning­ar och med ak­ti­vi­te­ter för unga i de tom­ma kon­torslo­ka­ler­na.

– Det skul­le kun­na bli li­te som Tom Tits, ett mi­ni-Tom Tits, sä­ger han och vi­sar på mo­del­ler på en stor dataskärm.

– De sto­ra fö­re­ta­gen tror att de är jät­tekre­a­ti­va, men de ska­par ing­et läng­re, sä­ger han.

Jen­ny Tallskog på Fast­part­ner har ny­li­gen fått ären­det på sitt bord och kan in­te sva­ra på vem som ti­di­ga­re har sagt vad.

– Min am­bi­tion är att vi ska pra­ta med varand­ra och nå sam­för­stånd, vi har pra­tat nu på mor­go­nen och ska ses igen i näs­ta vec­ka. Vi er­bju­der gär­na sam­ar­be­ten med för­e­ning­ar och har re­dan i dag sam­ar­be­ten med ex­em­pel­vis Frys­hu­set och Stock­holms stad.

Men kan ni även tän­ka er att sam­ar­be­ta med mind­re för­e­ning­ar, som Gul­li­ga folk­rö­rel­sen?

– Hit­tills har vi in­te gjort det ut­an det har hand­lat om stör­re sam­man­hang, men för­e­ning­ar­na bru­kar kom­ma över­ens sinse­mel­lan, sä­ger hon.

De sto­ra fö­re­ta­gen tror att de är jät­tekre­a­ti­va, men de ska­par

ing­et.

FOTO: IDA NIL­SING

OCKUPANT.

Ra­fael Al­tez Cal­deron i lo­ka­len på Fin­lands­ga­tan i Akal­la.

OC­KU­PA­TION. I skri­van­de stund på­går en oc­ku­pa­tion av en 800 kvadrat­me­ter stor kon­torslo­kal

OCKUPANT. Ra­fael Al­tez Cal­deron.

SKA­PEL­SE. Spår av ti­di­ga­re ak­ti­vi­te­ter finns kvar. Det här är en fle­ra me­ter lång orm, ska­pad av åter­vun­net ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.