Tre he­ta tren­der

Vi i Kista - - BOSTAD -

1. BRASSA BRA­SI­LI­EN Det bra­si­li­ans­ka syns på fle­ra stäl­len i vår, bland an­nat hos Ikea, som gör den till­fäl­li­ga kol­lek­tion Till­fäl­le, där det sy­da­me­ri­kans­ka mö­ter det skan­di­na­vis­ka.

– I Bra­si­li­en väx­er trä­den vilt in­ne i stä­der­na. Man kan se de lum­mi­ga löv­ver­ken öve­rallt. Det är en del av kul­tu­ren som åter­speg­lar i ga­tu­kons­ten. Det blev en starkin­spi­ra­tion för­tex­til form­gi­var­na bakom Till­fäl­le, be­rät­tar Met­te Nis­sen, kre­a­tiv le­da­re hos Ikea.

2. SAN­TA FÉ Kak­tu­sar öve­rallt och en färgska­la som går i jor­di­ga to­ner och var­ma pa­stel­ler. Mönst­ren är sym­met­ris­ka med för­enk­la­de geo­met­ris­ka for­mer. Ma­te­ri­al som trä, skinn och ru­stik ke­ra­mik med tyd­lig hant­verks ka­rak­tär­står i fo­kus. Mat­tor­na häng spå väg­gen.

– San­ta Fé är en trend som tyd­ligt har häm­tat sin in­spi­ra­tion från den ame­ri­kans­ka prä­ri­en, be­rät­tar Hap­py Ho­mes tren­d­ex­pert Ste­fan Nils­son.

3. NA­TUR UPP­ÅT VÄG­GAR­NA I den na­tur­li­ga tren­den är fär­ger­na spar­sma­ka­de, men tek­ni­ker­na och ut­fö­ran­det för tan­kar­na omiss­tag­ligt till var­ma­re bredd­gra­der. I Mid­becs nya ta­pet­kol­lek­tion Tro­pi­ca­na är det na­tu­ren som be­stäm­mer.

– I den här tren­den mix­as tro­pis­ka blad­möns­ter med läck­ra dip dye-in­spi­re­ra­de rän­der och en­fär­gat med le­van­de ytor. Liv­ful­la ku­lö­rer som li­me­grön, tur­kos och rost­röd flä­tas sam­man med mer sob­ra to­ner som vit, grå och bei­ge, be­rät­tar Na­net­te Hjorts­berg, press­kon­takt hos Mid­bec.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.