Rap­port om otrygg­het ba­se­rad på ett en­da vitt­nes­mål

Stock­holms han­dels­kam­ma­re slår i en ny rap­port fast att fö­re­ta­ga­re upp­le­ver att Rin­ke­by bli­vit allt mer otryggt. Men un­der­sök­ning­en har sto­ra bris­ter. På­stå­en­det om si­tu­a­tio­nen i Rin­ke­by är till ex­em­pel ba­se­rat på ett en­da vitt­nes­mål – och fle­ra and­ra för

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se 070-78 72 074

Härom­vec­kan släpp­te Nä­rings­livs­or­ga­ni­sa­tio­nen Stock­holms han­dels­kam­ma­re en ny rap­port med ru­bri­ken: “Kri­mi­na­li­tet – hot mot fö­re­ta­ga­re i för­or­ten”.

En tid­vis rätt dys­ter bild må­las upp av si­tu­a­tio­nen i bland an­nat Rin­ke­by. Fö­re­ta­ga­re vitt­nar om hot, våld och eko­no­mis­ka pro­blem på grund av brotts­lig­het.

Rap­por­ten fick stort ge­nom­slag i me­di­er­na. Da­gens Ny­he­ter tilläg­na­de till ex­em­pel äm­net en rad ar­tik­lar.

Men det finns pro­blem med själ­va un­der­sök­ning­en. Un­der­la­get är i vis­sa fall häp­nads­väc­kan­de lågt.

Si­tu­a­tio­nen för fö­re­ta­gar­na i Rin­ke­by är till ex­em­pel ba­se­rad på ba­ra fy­ra in­ter­vju­er.

Och en­dast en fö­re­ta­ga­re upp­lev­de att om­rå­det bli­vit mer otryggt de se­nas­te fem åren. Övri­ga tre till­frå­ga­de tyck­te in­te det.

Stock­holms han­dels­kam­ma­re

slår ut­i­från det ma­te­ri­a­let än­då fast att otrygg­he­ten i om­rå­det ökat.

Den slut­sat­sen tyc­ker Dan Hedlin, pro­fes­sor i sta­tistik vid Stock­holms uni­ver­si­tet, in­te att man kan dra.

– Om tre per­so­ner sä­ger att otrygg­he­ten in­te har ökat och en sä­ger att den har det så blir det väl­digt kons­tigt om man sä­ger att otrygg­he­ten ge­ne­rellt har ökat. Det är fak­tiskt be­dräg­ligt. Det är ju ba­ra en per­sons sub­jek­ti­va upp­fatt­ning. Då ska man skri­va pre­cis det: att en per­son av fy­ra till­frå­ga­de upp­le­ver att otrygg­he­ten har ökat.

Stock­holms han­dels­kam­ma­re

med­ger att un­der­la­get i Rin­ke­by va­rit i mins­ta la­get och att man “gi­vet­vis” kan ha in­vänd­ning­ar mot att dra för långt­gå­en­de slut­sat­ser ut­i­från vad ba­ra en per­son tyc­ker, men an­ser än­då att de har på föt­ter.

De upp­le­ver ock­så att de ge­nom att ha in­fört en fot­not i rap­por­ten med kom­men­ta­ren “låg bas” för bland an­nat Rin­ke­by in­for­me­rat lä­sar­na om det bris­tan­de un­der­la­get och på så sätt ock­så svu­rit sig fria från an­svar.

– Vi har väl­digt god täck- ning för det vi sä­ger i rap­por­ten. Sen ska man all­tid ha ett kri­tiskt öga, sä­ger Andreas Åström, kom­mu­ni­ka­tions­chef.

Kan man verk­li­gen sä­ga att otrygg­he­ten upp­levs öka när tre per­so­ner in­te tyc­ker det, men den fjär­de gör det?

– Ja, det är en be­döm­ning som vi har gjort. Det är än­då 25 pro­cent som be­dö­mer att det har ökat. Så jag tyc­ker än­då att man kan dra en så­dan slut­sats. Man mås­te än­då kun­na ge­ne­ra­li­se­ra ut­i­från ma­te­ri­a­let.

De­mo­s­kop, som ge­nom­fört själ­va un­der­sök­ning­en, upp­ger att de för­sök­te gö­ra fler in­ter­vju­er i Rin­ke­by, men att det in­te gick ef­tersom de­ras per­so­nal kän­de sig ho­ta­de. – Un­der­sök­ning­en är in­te gjord för att man ska gå in och na­gel­fa­ra ett spe­ci­fikt om­rå­de och från bör­jan re­do­vi­sa­de vi in­te Rin­ke­by, men sen val­de vi än­då att gö­ra det. Det har sin pro­ble­ma­tik, men jag tyc­ker än­då att det är en so­lid undersökning, sä­ger An­ders Lind­holm, vd.

Man mås­te än­då kun­na ge­ne­ra­li­se­ra ut­i­från ma­te­ri­a­let.

FOTO: AR­KIV

IN­TER­VJU. Slut­sat­sen om Rin­ke­by är ba­se­rad på en en­da in­ter­vju.

FOTO: PRIVAT

Dan Hedlin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.