20-års­ju­bi­le­um för go­spel­kö­ren

Tens­ta Go­spel Cho­ir har upp­trätt på många sto­ra sce­ner i Sve­ri­ge och ut­om­lands se­dan star­ten för 20 år se­dan. Men he­la ti­den har de va­rit Tensta­kyr­kan trog­na, och för­ra hel­gen fi­ra­de för­sam­ling­en sin ju­bi­le­ran­de go­spel­kör.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Det är sön­dag strax fö­re 11 och vi är många som är på väg till Tensta­kyr­kan.

En kvin­na som bru­kar be­sö­ka guds­tjäns­ten und­rar li­te för­vå­nat hur det kom­mer sig att det är så myc­ket folk, man­nen bred­vid hen­ne i bän­ken sva­rar: go­spel­kö­ren fi­rar 20-års­ju­bi­le­um.

Snabbt fylls kyr­kan upp av män­ni­skor och av sång.

Pas­torn Cai Ber­ger har ta­git upp mo­bil­te­le­fo­nen och fo­tar från pre­dik­sto­len.

– Kö­ren be­ty­der väl­digt myc­ket för oss, sä­ger han ef­ter guds­tjäns­ten.

Han be­skri­ver kö­ren som en smält­de­gel där män­ni­skor med många oli­ka bak­grun­der möts, sam­las kring mu­si­ken och för ut ett hopp­fullt bud­skap.

Ced­win San­da­nam har va­rit med i kö­ren näs­tan än­da från star­ten och för cir­ka 13 år se­dan tog han över som körle­da­re. Han sä­ger vid kyrk­kaf­fet att han hop­pas på en ny go­spelvåg, även om go­speln re­dan i dag är stor, så kan den bli än­nu stör­re och loc­ka fler unga.

Vad skil­jer Tens­ta Go­spel Cho­ir från and­ra go­spel­kö­rer?

– Mång­fal­den av kul­tu­rer

och et­ni­ci­te­ter, det tror jag har be­ty­del­se för hur vi lå­ter och för vårt tem­pe­ra­ment och det ser man in­te öve­rallt.

Även om kö­ren star­ta­de i Tens­ta, och fort­fa­ran­de re­par i Tensta­kyr­kan var­je mån­dag, så kom­mer sång­ar­na från he­la stan. Av 37 med­lem­mar är cir­ka 10 från Tens­ta, upp­skat­tar Ced­win San­da­nam.

Och här kan man of­ta hö­ra dem sjunga i guds­tjäns­ten.

Paul-Je­an Mar­cel som bott i Tens­ta i 16 år kom­mer of­ta till kyr­kan, han är kyrk­värd och har ta­git upp kol­lek­ten. När jag frå­gar ho­nom om vad han gil­lar go­spel, tve­kar han in­te ett ögon­blick på sva­ret. – Det är ren gläd­je! – I kyr­kan brå­kar ing­en, här finns ing­en sprit och inga ci­ga­ret­ter. Det är gläd­je att kom­ma hit och jag kän­ner mig stärkt när jag går här­i­från.

FE­E­LING. Tens­ta Go­spel Cho­ir har fe­e­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.