Blekt påsk­pynt helt rätt

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Erika Lin­dén Jans­son

PFjäd­rar anamma! En ti­dig påsk kan över­rump­la den bäs­te hög­tids­fa­na­ti­kern. Knappt hann det bli lju­sa­re kväl­lar in­nan kyck­ling­ar och ägg in­va­de­ra­de skylt­ning­ar­na. Men påsk­pyn­tet mås­te in­te va­ra grällt. Sat­sa på en na­tur­lig, sen­vin­ter­blek påsk­stil 2016.

åsken ham­nar of­ta li­te i skymun­dan mel­lan jul och mid­som­mar, men det finns många an­led­ning­ar att gö­ra påsken till en fa­vo­rit­hög­tid! Dels be­rät­tar den att vå­ren är kom­men, dels ger den oss ett väl­be­höv­ligt av­brott ef­ter de förs­ta ar­bets­må­na­der­na. Påsken är in­te hel­ler li­ka tra­di­tio­nellt bun­den som till ex­em­pel ju­len. Med and­ra ord kan du tol­ka och verk­li­gen anamma det du gil­lar. Påsken 2016 in­fal­ler ti­digt, vil­ket gör att res­ter av vin­ter kan hänga kvar. Då kan en en­kel och na­tur­lig duk­ning pas­sa väl in.

An­vänd vi­ta, bei­ga el­ler gråa to­ner som bas i duk­ning­en. Ju mind­re fär­ger desto mer ex­klu­siv käns­la, och med små ku­lör­änd­ring­ar kan du byg­ga på färgsche­mat och få fram en pås­kig käns­la som för den sa­kens skull in­te mås­te skri­ka i gult och oran­ge. Tes­ta att du­ka i högst tre fär­ger – en vit, grå el­ler bei­ge bas och en ac­cent­färg som går i påskens tec­ken, till ex­em­pel gu­la ser­vet­ter el­ler grö­na ta­blet­ter. Den sista ku­lö­ren be­stäms av pors­li­net – till ex­em­pel krit­vitt, mörk­grått el­ler blått.

Ge påsk­bor­det en käns­la av pånytt­fö­del­se med pri­mö­rer, grön­sa­ker och ci­trus­fruk­ter. Knip­por av råa spar­ri­sar, grö­na bö­nor el­ler ör­ter i små dricks­glas blir vack­ra de­ko­ra­tio­ner. Li­me, ci­tro­ner och apel­si­ner blir ock­så fi­na på bor­det, till­sam­mans med ägg som fär­gats vid kok­ning­en med na­tur­li­ga fär­gäm­nen som lök och röd­be­tor.

Säg hej­då till på­s­kri­set! Skri­ki­ga fjädrar och stic­kigt ris får stå över i år, och ge plats åt ett fros­se­ri i mju­ka tul­pa­ner och and­ra lök­väx­ter. Vill du gö­ra nå­got ex­tra till påsk? Fyll en stor glas­vas med tul­pa­ner i oli­ka fär­ger, och stick ner blå­bärs­ris, vall­mo el­ler vax­blom­mor.

Lyx­igt och snyggt!

FOTO: LA­GER­HAUS FOTO: HEM­TEX

NA­TUR­LIGT. DJUR­VÄN­LIGT. Rik­ti­ga fjädrar är vi kla­ra med – nu väl­jer fler mil­jö- och djur­vän­li­ga pap­per­sva­ri­an­ter.

Råa, na­tur­li­ga ma­te­ri­al är in­ne i vår.

FOTO: INTERFLORA

EX­TRA PIFF. Kro­nan på ver­ket i år är blom­bu­ket­ten. Här syns ro­sa tul­pa­ner, vit ra­nun­kel och ro­sa vax­blom­ma.

FOTO: LA­GER­HAUS

BLÅTT I VÅR. Du­ka med vårens po­pu­lä

ras­te färg; mörk­blått.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.