Graf­fiti­vägg stop­pas

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fe­li­cia Karls­son

Bygg­lo­vet till en graf­fiti­vägg med pla­ce­ring norr om Elins­borgs boll­plan i Tens­ta be­vil­jas in­te.

Väg­gen an­ses in­te pas­sa in i om­rå­det.

– Det är en be­döm­ning vi gjort till­sam­mans på kon­to­ret, sä­ger Lars Ny­gård vid stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Spånga-Tens­ta stads­dels

nämnd ha­de an­sökt om bygg­lov för en 100 me­ter lång och två me­ter bred be­tong­vägg. Syf­tet med väg­gen var att graf­fiti­må­la­re skul­le ha en plats där de kan ut­fö­ra sin mål­ning lag­ligt.

I an­sö­kan om bygg­lo­vet vil­le Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd pla­ce­ra väg­gen norr om Elins­borgs boll­plan i Tens­ta. Skön­hets­rå­det, rå­det till skydd för Stock­holms skön­het, an­såg dock att väg­gen skul­le bloc­ke­ra strå­ket och sikt­lin­jen från Nydals­par­ken mot ett ko­lo­ni­om­rå­de norr om Hjul­sta­vä­gen.

– Vi går in­te med på för­sla­get ut­an har bett de sö­kan­de att om­for­ma sin an­sö­kan, sä­ger Lars Ny­gård, en­hets­chef på bygg­lovs­av­del­ning­en.

Skön­hets­rå­det har i avslaget skri­vit att muren even­tu­ellt kan pla­ce­ras i nord-syd­lig rikt­ning mel­lan bro­pe­lar­na un­der Hjul­sta­vä­gen. Stads­bygg­nads­kon­to­ret me­nar att man in­te är emot graf­fiti­väg­gen, ba­ra pla­ce­ring­en.

Lars Ny­gård sä­ger att kon­to­ret vän­tar på en ny an- sö­kan från Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd. Om en an­sö­kan att pla­ce­ra väg­gen på en an­nan plats kom­mer in tas ett nytt be­slut.

Om stads­dels­nämn­den in­te vill kom­pro­mis­sa om en an­nan pla­ce­ring prö­vas ären­det i bygg­nads­nämn­den.

– Vi kom­mer re­kom­men­de­ra avslag på ären­det till bygg­nads­nämn­den om stads­dels­nämn­den väl­jer att sö­ka bygg­lov hos dem.

Spånga-Tens­ta stads­dels

nämnd har än­nu ing­et be­sked att ge huruvi­da de kom­mer över­kla­ga el­ler om­for­ma an­sö­kan om bygg­lov.

– Vi ska titta på hur vi ska hand­läg­ga ären­det, där­för finns ing­et be­sked att ge i nu­lä­get, sä­ger Dit­te Wes­tin, Spånga-Tens­ta Stadsdelsförvaltning.

Vi går in­te med på för­sla­get.

FOTO: MOSTPHOTOS FOTO: PRIVAT

FÖR­HIN­DER.

Den lag­li­ga graf­fiti­väg­gen har stött på patrull.

Lars Ny­gård.

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

Dit­te Wes­tin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.