Oc­ku­pa­tio­nen fort­sät­ter

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

För­ra vec­kan skrev vi om Ra­fael Al­tez Cal­deron och Nät­ver­ket Jär­vas vän­ner som oc­ku­pe­rar en kon­torslo­kal på Fin­lands­ga­tan i Akal­la. När vi be­sök­te lo­ka­len en dryg vec­ka se­na­re, var den fort­fa­ran­de oc­ku­pe­rad.

I för­ra vec­kan gick ”Nät­ver­ket Jär­vas vän­ner” ut på Fa­ce­book och kal­la­de den förs­ta fa­sen av oc­ku­pa­tio­nen av kon­torslo­ka­len på Fin­lands­ga­tan för en se­ger och skrev att de nu ha­de fått tillå­tel­se att nytt­ja den till den 31 mars, som de öns­kat. Från fas­tig­hets­ä­ga­rens si­da är de dock li­te mer åter­håll­sam­ma.

– Vi har dis­ku­te­rat på det sät­tet och nu är det ju snart den 31 mars, så läm­nar de lo­ka­len då så skul­le jag tro att det blir så, sä­ger Jen­ny Tallskog från Fast­part­ner.

Pla­ne­rar ni att av­hy­sa dem?

– Vi kom­mer in­te att ta dit nå­gon som av­hy­ser dem i det här lä­get, vårt mål är fort­fa­ran­de att vi ska kom­ma över­ens.

Vid den­na tid­nings press­lägg­ning vän­ta­de oc­ku­pan­ten Ra­fael Al­tez Cal­deron fort­fa­ran­de på nya nyck­lar. Lo­ka­len är öp­pen dag­tid, men låst på kväl­lar och hel­ger, så för att kom­ma in och ut då, be­hövs nyck­lar.

– Vi har in­te ta­git ned ban­de­rol­len än, så oc­ku­pa­tio­nen fort­sät­ter, sä­ger Ra­fael Al­tez Cal­deron.

Sty­rel­sen för ”För­e­ning­en för den Gul­li­ga folk­rö­rel­sen”, som Ra­fael Al­tez Cal­deron är en del av, har ta­git av­stånd från oc­ku­pa­tio­nen. Men själv tän­ker han in­te ge upp.

Hur länge hål­ler du ut?

– Till den 31 mars stan­nar jag här.

Men tyc­ker du att det är ett de­mo­kra­tiskt be­slut?

– Det är ci­vil olyd­nad helt en­kelt. Fas­tig­hets­bo­la­get är en del av eta­blis­se­mang­et och har makt. Sam­häl­let är dis­kri­mi­ne­ran­de mot folk på Jär­va­fäl­tet, och fol­ket här är pas­si­va och mås­te väc­kas upp! Ska vi ba­ra vän­ta och

be till Gud? Oc­ku­pa­tion är en bra me­tod för fö­re­ta­gen fat­tar in­te di­plo­ma­ti.

Tid­ning­en Nor­ra si­dan har ti­di­ga­re skri­vit om den eko­lo­gis­ka grön­saks­od­ling­en på Häs­ta gård där Ra­fael Al­tez Cal­deron va­rit in­blan­dad, och att pro­jek­tet kan­tats av kon­flik­ter och eko­no­mis­ka pro­blem samt att Kro­no­fog­den be­slu­tat om av­hys­ning, men att Ra­fael Al­tez Cal­deron vägrat ge upp och i stäl­let hung­er­strej­kat.

Den 26 mars har Nät­ver­ket Jär­vas vän­ner kal­lat för­e­ning­ar och ak­ti­vis­ter, spe­ci­ellt unga i Jär­va, till ett ut­vär­de­rings­mö­te av hu­soc­ku­pa­tio­nen i Akal­la.

FOTO: MAG­NUS KVANDAL

IN­DU­STRI­OM­RÅ­DE. Den oc­ku­pe­ra­de lo­ka­len lig­ger på Fin­lands­ga­tan i Akal­la in­du­stri­om­rå­de.

VÄN­TAR. Ra­fael Al­tez Cal­deron vän­tar på nya nyck­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.