MER Hit går mil­jo­ner­na

Vi i Kista - - NYHETER - KÄL­LA: SPÅNGA-TENS­TA STADSDELSFÖRVALTNING. pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

ÅT­GÄR­DER ÅT­GÄR­DER ÅT­GÄR­DER ÅT­GÄR­DER

ring.

ÅT­GÄR­DER

ÅT­GÄR­DER

ÅT­GÄR­DER ÅT­GÄR­DER

mang.

ÅT­GÄR­DER

för att ska­pa mo­bi­la mö­tes­plat­ser.

Först ska emel­ler­tid stads­de­len kart­läg­ga otrygg­he­ten.

– De trygg­hets­un­der­sök­ning­ar som ti­di­ga­re har ge­nom­förts har va­rit klart brist­fäl­li­ga. De har om­fat­tat för få in­di­vi­der och de som del­ta­git har in­te va­rit re­pre­sen­ta­ti­va för he­la be­folk­ning­en, så vi be­hö­ver helt en­kelt mer da­ta. Och ef­ter det så får vi ta ställ­ning till vil­ka åt­gär­der som ska vid­tas.

Fler po­li­ser och över­vak­nings­ka­me­ror är in­te rik­tigt din grej?

– Jag är in­te emot fler po­li­ser, men vi har re­dan många po­li­ser. Jär­va är Sve­ri­ges po­li­stä­tas­te om­rå­de. Jag tror att de pro­blem som vi ser i vå­ra om­rå­den är so­ci­a­la och att lös­ning­en är öka den so­ci­a­la trygg­he­ten och in­te att vid­ta re­pres­si­va åt­gär­der, för det kom­mer ba­ra att le­da till att tilli­ten mel­lan män­ni­skor och myn­dig­he­ter ur­hol­kas yt­ter­li­ga­re. Jag vill stär­ka sam­häl­lets när­va­ro, jag tror att det är rätt väg att gå. Vi ser en ung ge­ne­ra­tion som kän­ner sig ali­e­ne­ra­de och upp­le­ver att myn­dig­he­ter­na in­te hål­lit sin del av sam­hälls­kon­trak­tet. Så nu vill vi åter­upp­rät­ta sam­hälls­kon­trak­tet och sam­man­håll­ning­en, sä­ger Awad Her­si.

Pa­trik Ek­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.