Film­fre­dag

Vi i Kista - - FAMILJ -

Häng med i film­klub­ben! Väl­kom­men in i fil­mens värld! Fre­da­gar kl 17 vi­sar Kis­ta Bib­li­o­teks film­klubb spän­nan­de, ro­li­ga, nya och gam­la fil­mer som rik­tar sig till dig som är mel­lan 13–18 år. De fem förs­ta fil­mer­na har valts ut av ung­do­mar­na So­li­a­na, Ahlam, Amanda, Ele­ni, An­na och El­ma som of­ta be­sö­ker bib­li­o­te­ket. För att få va­ra med på vå­ra film­vis­ning­ar be­hö­ver du bli med­lem i vår film­klubb. Det blir du en­kelt på plats och då får du ett eget med­lems­kort. Gra­tis. Är du mel­lan 13–18 och vill va­ra med och väl­ja vil­ka fil­mer vi ska vi­sa på fre­da­gar­na kon­tak­ta ung­doms­bib­li­o­te­ka­ri­en Rebecca Me­di­ci, rebecca.me­di­ci@stock­holm.se, 076-123 05 17. Film 25 mars: Ju­ras­sic World. Plats: Kis­ta bib­li­o­tek. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.broo­ke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.