Svens­ka med ba­by

Vi i Kista - - FAMILJ -

För­äld­ra­le­dig? Väl­kom­na på Svens­ka med ba­by! Nya mö­ten mel­lan för­äld­rar och barn från he­la Stock­holms­om­rå­det – och med ur­sprung i he­la värl­den. Till­sam­mans bry­ter vi seg­re­ga­tio­nen, byg­ger nya bro­ar och trä­nar svens­ka. Med sam­tal, jol­ler och skratt som me­tod! Ak­ti­vi­te­ter­na an­pas­sas ef­ter grup­pens stor­lek, språ­kni­vå och in­tres­sen. Det är gra­tis att va­ra med och är ba­ra att kom­ma! Ing­en för­an­mä­lan. Sam­ar­be­te med In­ter­na­tio­nel­la Be­kant­ska­per, Ju­sek, CSES, Skan­dia och Arvs­fon­den. Plats: Tens­ta bib­li­o­tek. Tid: 12.30–14.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.