SKA­PAR GE­MEN­SKAP MED CRIC­KET FÖR NY­AN­LÄN­DA

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Det sägs att id­rott är en vik­tig are­na för in­teg­ra­tion. Det har Stock­holms Aka­de­mis­ka Cric­ketsäll­skap, SACS, ta­git fas­ta på. Se­dan ett par må­na­der tillbaka dri­ver de ett pro­jekt för flyk­ting­barn.

Dag­li­gen kom­mer män­ni­skor till Sve­ri­ge i hopp om en bätt­re fram­tid. Många av dem är barn som kom­mer helt själ­va. När de läm­nar fa­milj och vän­ner i hem­lan­det finns det of­tast in­te myc­ket kvar. Det är då som id­rot­ten kom­mer in i bil­den.

– Man be­hö­ver in­te ens pra­ta. Kan man spe­let så är man re­dan med, sä­ger John Am­bro­se som är en av med­lem­mar­na i klub­ben.

När dör­ren öpp­nas spring­er ett gäng kil­lar ner för trap­pen i Hus­by id­rotts­hall. De är på väg ner till den sto­ra hal­len där det idag ska spe­las cric­ket. Det pra­tas fle­ra oli­ka språk men på nå­got sätt lyc­kas de al­la för­stå varand­ra. SACS dri­ver se­dan ett par må­na­der tillbaka ett pro­jekt för flyk­ting­barn här. Ing­en be­hö­ver in­te äga egen ut­rust­ning ut­an det går bra att lå­na allt på plats.

– Vi sök­te om me­del för att få star­ta det här la­get för flyk­ting­barn. Vi fick det och nu har vi kört på ett tag, sä­ger John Am­bro­se.

Många av kil­lar­na som är här idag kom­mer från Af­gha­nis­tan. De har lärt kän­na varand­ra och nu känns det som att det har känt varand­ra he­la li­vet. Vis­sa kom­mer från Jär­va­om­rå­det men vis- sa del­ta­ga­re kom­mer från and­ra de­lar av Stor­stock­holm.

– Det känns bra och me­nings­fullt att vi kun­de bil­da det här ung­dom­sla­get. Många har till och med va­rit med och spe­lat med vå­ra se­ni­or­lag, sä­ger John Am­bro­se.

Cric­ket har spe­lats i Af­gha­nis­tan se­dan 1800-ta­let och är idag en av de störs­ta spor­ter­na i lan­det. Ab­dul­ma­tin Ab­dul Ha­mid är 13 år gam­mal och han kom till Sve­ri­ge för två år se­dan. Det var hans bror som först kom hit och strax ef­ter an­slöt Ab­dul­ma­tin och res­ten av fa­mil­jen. Han be­rät­tar att de spe­la­de myc­ket cric­ket hem­ma i Af­gha­nis­tan.

– Vi spe­la­de of­ta i träd­går­den. Ibland var vi ba­ra fa­mil­jen och ibland var he­la släk­ten med. Det var jät­te­ro­ligt.

Se­dan han bör­ja­de spe­la med SACS har han lärt sig myc­ket. Bland an­nat har kas­tar­men bli­vit vas­sa­re och nu slår han än­nu hår­da­re.

– Jag är bra på att kas­ta till barn men till vux­na är det svå­ra­re. Jag övar he­la ti­den för att bli bätt­re och det har jag bli­vit.

När han in­te spe­lar cric­ket tyc­ker han även om att spe­la fot­boll och ishockey. Men det är trots allt cric­ket som är fa­vo­ritspor­ten.

– Det är ro­ligt att spe­la och det är ro­ligt att va­ra del av det här la­get, sä­ger Ab­dul­ma­tin Ab­dul Ha­mid.

Ab­dul­ma­tin Ab­dul Ha­mid be­rät­tar om hur bra han trivs i Sve­ri­ge. Han tyc­ker myc­ket om sy­ste­met i sko­lan och lä­rar­na är snäl­la här.

– Det är jät­te­bra lä­ra­re i Sve­ri­ge. Man får lä­ra sig myc­ket och dess­utom är det gra­tis. Jag tyc­ker om ras­ter­na och jag tyc­ker om fri­tids.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

RO­LIGT. Ab­dul­ma­tin Ab­dul Ha­mid tyc­ker att det är ro­ligt med cric­ket. Det är

hans fa­vo­ritsport.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

MJU­KA­RE BOLL. Vid spel in­om­hus an­vänds en mju­ka­re boll. Även den går att få iväg långt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.