Se det som ett tips

Vi i Kista - - HEJKISTA - Mats Hed­ström Chefre­dak­tör

Att det ska va­ra så svårt. Vi rap­por­te­rar om det oer­hört brist­fäl­li­ga un­der­la­get i en rap­port från Stock­holms han­dels­kam­ma­re. Ef­ter en del hum­man­den och ir­re­le­van­ta syn­punk­ter med­ger man från han­dels­kam­ma­rens si­da att det in­te var bra att an­vän­da un­der­la­get som in­täkt för någ­ra som helst slut­sat­ser (en av fy­ra till­frå­ga­de fö­re­ta­ga­re i Rin­ke­by tyck­te att det kän­des otryggt i om­rå­det). Men. På kväl­len ser jag än­då han­dels­kam­ma­rens ut­sän­de i det re­gi­o­na­la ny­hets­pro­gram­met på SVT me­nan­de sän­da nå­got slags un­der­för­stådd blick åt re­por­terns håll. Det blev in­te fler in­ter­vju­er. In­ter­vju­a­ren/ in­ter­vju­ar­na kän­de sig näm­li­gen ho­ta­de. Och det, mi­na vän­ner, sä­ger in­te det en hel del i sig? Möjligen. Men ing­en vet vad. Själv har jag känt mig både ut­satt och ut­an­för vid en korv­ki­osk i Ti­erp. Det är svårt att dra någ­ra slut­sat­ser av det. An­nat än att även jag bor­de ha skaf­fat mig en epatrak­tor.

Se det som ett tips, Stock­holms han­dels­kam­ma­re, från mig till er. Om ni skul­le kom­ma på tan­ken att gö­ra fler ”rap­por­ter” el­ler ”stu­di­er” i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.