Hjuls­ta lad­dar in­för AL­MA

Vi i Kista - - NYHETER -

Var­je år kraft­sam­lar Hjuls­ta grund­sko­la in­för AL­MA, lit­te­ra­tur­pri­set till Astrid Lind­grens min­ne. I år vill de gö­ra pri­set känt i So­ma­lia, det be­rät­tar Hjuls­ta grund­sko­las bib­li­o­te­ka­rie Cil­la Da­lén för tid­ning­en LÄ­RA.

Hon pla­ne­rar bland an­nat att skri­va om pri­set på so­ma­lis­ka till­sam­mans med lä­ra­ren i svens­ka som and­ra­språk och mo­dersmåls­lä­ra­ren i so­ma­lis­ka. Tan­ken är att för­sö­ka pub­li­ce­ra tex­ten i den so­ma­lis­ka ver­sio­nen av Wi­ki­pe­dia.

AL­MA är värl­dens störs­ta barn- och ung­domslit­te­ra­tur­pris. Pris­sum­man är fem mil­jo­ner svens­ka kro­nor och de­las ut år­li­gen till en el­ler fle­ra mot­ta­ga­re. Den 5 april kloc­kan 13 till­kän­na­ges vem el­ler vil­ka som får ta emot pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.