Kom­bi­ne­rar basket med hip­hop

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Hur gör man för att få tje­jer mer in­tres­se­ra­de av hip­hop?

Den frå­gan ställ­de sig 17-åri­ge Ah­med Khaif från Rin­ke­by. Jo, man tes­tar att slå sig ihop med ett bas­ket­lag.

Vi ses i Sport­hal­len i Tens­ta. Här trä­nar flic­kor Akro­pol –98 var­je tis­dag kväll och Ah­med Khaif, Ab­dul­la­hi Bar­re och Osar­hu­gue Osas vi­sar vägen. De är al­la tre 17 år och kom­mer från Rin­ke­by.

Snabbt ställs ett par ext­ra sto­lar in i ett ma­te­ri­al­rum, och vi kan sät­ta oss och pra­ta om det vi kom­mit för; näm­li­gen det ar­range­mang som de här ung­do­mar­na på eget be­våg dra­git ihop och som kom­mer att äga rum i Ung­do­mens hus i Rin­ke­by tis­da­gen den 31 mars. Det är en bas­ket­tur­ne­ring för tje­jer, kom­bi­ne­rat med en kon­sert och en works­hop i hip­hop.

Få tje­jer hål­ler kanske på med mu­sik, men många tje­jer spe­lar basket, där­för tänk­te de att tje­jers in­tres­se för mu­sik kun­de väc­kas via spor­ten. Works­hop­pen, el­ler hip­hop-lek­tio­nen, kom­mer att le­das av inga mind­re än de kän­da ar­tis­ter­na Lin­da Pi­ra och Cher­rie.

Hur fick ni dem att stäl­la upp?

– De tyck­te att det var en bra idé, sä­ger Ah­med Khaif. Ab­dul­la­hi Bar­re fort­sät­ter: – Cher­rie bor i Rin­ke­by, vi kän­ner hen­ne och hon tyck­te att det var en bra idé, så hon kon­tak­ta­de Lin­da Pi­ra.

Idén kom­mer från bör­jan från Ah­med Khaif, som själv rap­par och är en del av ”Ghet­to Su­perstars”.

Var­för är det vik­tigt att få

tje­jer att hål­la på med hip­hop?

– Det blir bätt­re, bätt­re mu­sik ock­så, sä­ger han.

Osar­hu­gue Osas är en av de bas­ket­spe­lan­de tje­jer­na

från Akro­pol som är med och ar­ran­ge­rar tur­ne­ring­en.

– Jag tyc­ker att det är en bra idé, ett bra sätt att få en chans att vå­ga kom­ma fram och pro­va, sä­ger hon.

Kom­mer du att tes­ta själv?

– Nej, jag lyss­nar på mu­sik. Det räc­ker.

Kän­ner du and­ra som vill?

– Ja, det finns jät­te­många som skul­le vil­ja men in­te har fått chan­sen!

Hur kom­mer det sig då att du vå­gar, frå­gar jag Ah­med Khaif.

– Jag har all­tid haft mo­det, all­tid vå­gat, blir sva­ret.

Osar­hu­gue Osas pra­tar om oskriv­na reg­ler som gör det svå­ra­re för tje­jer.

– Det är en oskri­ven norm att kil­lar hål­ler på med mu­sik. Det här är ett sätt för tje­jer att ock­så få kom­ma in och hans idé är en stor öpp­ning för dem.

Vad hop­pas ni på ef­ter ar­range­mang­et?

– För­hopp­nings­vis kan vi gö­ra fler och stör­re tur­ne­ring­ar för att hit­ta ta­lang­er in­om bå­de bas­ke­ten och hip­ho­pen, hit­ta dem som har po­ten­ti­al, sä­ger Ab­dul­la­hi Bar­re.

Finns det lik­he­ter mel­lan hip­hop och basket?

– Hip­hop och basket hör till sam­ma kul­tur, och in­om bå­da vill man upp­nå nå­got och sen finns det fle­ra rap­pa­re som hål­ler på med basket, va­re sig de gör det för kul el­ler på all­var, sä­ger Ab­dul­la­hi Bar­re.

Men det finns ock­så en an­nan vil­ja bakom tur­ne­ring­en.

– Vi gör det ock­så för att fö­ra fram en ny si­da av Rin­ke­by. Vi vill ta fram en po­si-

Det är en oskri­ven norm att kil­lar hål­ler på med mu­sik. Det här är ett sätt för tje­jer att ock­så få kom­ma in.

tiv bild, sä­ger Ab­dul­la­hi Bar­re.

– Och det är vi från Rin­ke­by som gör det här, det är ing­en an­nan som kom­mer hit för att fin­må­la nå­got, sä­ger Osar­hu­gue Osas.

Ah­med Khaif.

Ab­dul­la­hi Bar­re.

Osar­hu­gue Osas.

FOTO: IDA NIL­SING

AR­RAN­GÖ­RER. Ab­dul­la­hi Bar­re, Ah­med Khaif och Osar­hu­gue Osas är al­la tre med och ar­ran­ge­rar en bas­ket­tur­ne­ring i Rin­ke­by den 31 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.