Da­gar­nas be­ty­del­se i påsk

Go­dis, fjäd­rar och mas­sor med ägg. För många är påsken en färgspra­kan­de lång­le­dig helg där vi nju­ter av go­dis­fyll­da och må­la­de ägg. Det är ock­så den störs­ta hel­gen in­om kris­ten­do­men när man fi­rar att Je­sus be­seg­ra­de dö­den. Men... vad står de oli­ka da­gar­na

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Skär­tors­da­gen: Den förs­ta natt­var­den

Tors­da­gen fö­re påsk­hel­gen äter Je­sus för sista gång­en till­sam­mans med si­na lär­jung­ar. Me­dan de äter sä­ger Je­sus till de tolv lär­jung­ar­na att de ska fort­sät­ta att bry­ta bröd och dric­ka vin till­sam­mans även när han in­te finns ibland dem. Se­na­re på nat­ten grips Je­sus av de ro­mers­ka sol­da­ter­na. Det är en av lär­jung­ar­na, Ju­das, som har för­rått Je­sus. Han får 30 sil­ver­mynt för att av­slö­ja vem Je­sus är. Ju­das vi­sar sol­da­ter­na vem Je­sus är ge­nom att ge ho­nom en kyss.

Lång­fre­da­gen: Je­sus av­rät­tas

De ro­mers­ka sol­da­ter­na för Je­sus till för­hör hos Pon­ti­us Pi­la­tus som var ståt­hål­la­re, det vill sä­ga för­val­ta­re. Pon­ti­us Pi­la­tus be­stäm­mer att Je­sus ska dö­mas till dö­den för att han kal­lat sig ”ju­dar­nas kung”. Je­sus dö­das ge­nom att kors­fästs, han hängs på av­rätt­nings­red­ska­pet kor­set. Se­dan be­gravs han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.