Av­gå­en­de ge­ne­ral om­vald

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

”Jag vill in­te bli Mr Tens­ta mark­nad”, sa Burhan Yil­diz i en tid­nings­in­ter­vju i ja­nu­a­ri, när han be­slu­tat sig för att av­gå som fes­ti­val­ge­ne­ral för Tens­ta mark­nad. I ett mö­te i Tens­ta i för­ra vec­kan åter­val­des han än­då – trots att det fanns en an­nan kan­di­dat.

När Burhan Yil­diz med­de­la­de att han tänk­te av­gå som fes­ti­val­ge­ne­ral för Tens­ta mark­nad i ja­nu­a­ri, var det många som und­ra­de vad som nu skul­le hän­da med det po­pu­lä­ra och väl­be­sök­ta ar­range­mang­et.

Burhan Yil­diz har haft det högs­ta an­sva­ret i 16 år.

”Det mås­te kom­ma in nytt blod, nya idéer, nya per­spek­tiv”, sa Burhan Yil­diz i in­ter­vjun, men det fanns ing­en ef­ter­trä­da­re.

Samu­el och Sam­son Ber­ha­ne, två av brö­der­na som dri­ver Au­el Cof­fee i Kis­ta och Tens­ta konst­hall och lig­ger bakom Glad stad, bland an­nat, läs­te om det i tid­ning­en. De är själ­va upp- väx­ta och för­ank­ra­de i Tens­ta, och nap­pa­de. Se­dan dess har de va­rit ak­ti­va i ar­be­te att fin­na en ef­ter­trä­da­re ef­ter Burhan Yil­diz, och Samu­el Ber­ha­ne har själv an­mält in­tres­se.

Men mö­tes­del­ta­gar­na var in­te re­do att lå­ta nå­gon an­nan ta över.

När de nya stad­gar­na var tag­na – Tens­ta mark­nad är nu en för­e­ning och in­te läng­re en styr­grupp – var det dags att väl­ja ord­fö­ran­de för för­e­ning­en Tens­ta mark­nad, då nämn­de mö­tesord­fö­ran­den, Ab­dul­ka­der Ali, ba­ra ett namn: den av­gå­en­de Burhan Yil­diz.

– Jag ser att du har fär­gat hå­ret Burhan, men jag är äld­re än du och du mås­te va­ra kvar, sa Ab­dul­ka­der Ali till den aning­en grå­hå­ri­ge Burhan Yil­diz.

Se­dan val­des Samu­el Ber­ha­ne till vice ord­fö­ran­de.

.– De tving­ar mig, jag ska tvinga dig, sa Burhan Yil­diz till Samu­el Ber­ha­ne.

Ab­dul­ka­der Ali var mö­tesord­fö­ran­de. Hur kom­mer det sig att Samu­el Ber­ha­ne in­te kun­de bli ord­fö­ran­de?

– Ja, men det är det som han blir, han ska ta över. Vi har en kan­di­dat nu. Samu­el är en fan­tas­tisk till­gång och har är så glad att han är här och brin­ner för det här. Han är med som vice, sa Ab­dul­ka­der Ali.

Kän­ner du till vad han har gjort ti­di­ga­re, bland an­nat att ar­ran­ge­ra mat­mark­na­der över he­la Stock­holm?

– Jag fick ve­ta först i dag att han var in­tres­se­rad.

Samu­el Ber­ha­ne ha­de in­te änd­rat si­na pla­ner ef­ter mö­tet.

– Jag ska va­ra med och lä­ra. Vi kom­mer att bör­ja ta mark och så små­ning­om ta över. Tens­ta mark­nad är bra, men den kan bli än­nu bätt­re.

Burhan Yil­diz själv ha­de en kort kom­men­tar:

– Det är för jäv­ligt.

NÄS­TA ÅR. ”Nu har vi en kan­di­dat” sa mö­tesord­fö­ran­den Ab­dul­ka­der Ali om Samu­el Ber­ha­nes in­tres­se att ta över som ord­fö­ran­de för Tens­ta mark­nad. Men först näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.