Ing­en flytt av för­valt­ning

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström pa­trik.ek­strom@di­rekt­press.se

Ut­bild­nings­för­valt­ning­en kom­mer in­te att flyt­ta till nya lo­ka­ler i Tens­ta. Den So­ci­al­de­mo­kra­tiskt led­da ma­jo­ri­te­ten i Stock­holms stad an­ser nu att be­slu­tet som togs när Al­li­ans­par­ti­er­na ha­de mak­ten i stads­hu­set blir för dyrt.

För tre år se­dan tog Stock­holms stad be­slut om att flyt­ta Ut­bild­nings­för­valt­ning­en och Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning till ge­men­sam­ma ny­bygg­da lo­ka­ler i Tens­ta.

För någ­ra vec­kor se­dan upp­gav stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta Awad Her­si (MP) att flyt­ten av stads­dels­för­valt­ning­en med 200 an­ställ­da från Lun­da in­du­stri­om­rå­de var på gång och skul­le pre­sen­te­ras in­om kort.

Även en flytt av Ut­bild­nings­för­valt­ning­en med 400 an­ställ­da från Kungs­hol­men till Tens­ta dis­ku­te­ra­des.

Nu med­de­lar ma­jo­ri­te­ten dock att den sist­nämn­da flyt­ten in­te blir av. En­ligt bi­trä­dan­de fi­nans­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) blev det för dyrt.

– Ef­tersom för­hand­ling­ar­na med ak­tu­ell fas­tig­hets­ä­ga­re ty­värr in­te lös­te sig ut­an blev väl­digt dyrt, vi pra­tar mil­jon­tals kro­nor i över­kost­na­der, så gick det in­te att ge­nom­fö­ra. Vi mås­te bör­ja om igen och tit­ta på ny lo­ka­li­se­ring, an­ting­en i sö­derort el­ler väs­te­rort men vi vill in­te pe­ka ut en plats så vi ham­nar i det omöj­li­ga för­hand­lings­lä­ge när vi gör det och pe­kar ut en en­da fas­tig­hets­ä­ga­re i prak­ti­ken, sä­ger han till Sve­ri­ges Ra­dio.

Li­be­ra­ler­na är myc­ket kri­tis­ka och ser den in­ställ­da flyt­ten som ett svek mot he­la Jär­va­om­rå­det. Par­ti­et krä­ver bland an­nat att få se un­der­la­get för be­döm­ning­en samt även att ären­det tas upp på nytt i kom­mun­full­mäk­ti­ge ef­tersom be­slu­tet att flyt­ta Ut­bild­nings­för­valt­ning­en till Tens­ta, som togs när Al­li­ans­par­ti­er­na ha­de mak­ten i stads­hu­set, mås­te hä­vas.

Li­be­ra­ler­na krä­ver ock­så en för­kla­ring från Jan Va­le­skog vad han me­nar när han sä­ger att för­hand­ling­ar­na med fas­tig­hets­ä­ga­ren blev för dyrt, när det var tänkt att

sta­den skul­le byg­ga ett nytt för­valt­nings­hus på mark som ägs av sta­den.

Vi mås­te bör­ja om igen och tit­ta på ny lo­ka­li­se­ring.

Jan Va­le­skog (S), fi­nans­bor­gar­råd.

FOTO: ARKIV

KRI­TIK. Li­be­ra­ler­na ser den in­ställ­da flyt­ten av Ut­bild­nings­för­valt­ning­en till Tens­ta som ett svek mot he­la Jär­va­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.