Boll­cen­ter rivs

Vi i Kista - - SIDAN 1 - So­fia White

Spånga boll­cen­ter rivs i som­mar. Men Spånga bad­min­tons ju­ni­o­rer ger in­te upp.

I som­mar rivs Spånga boll­cen­ter. Men än är lju­set in­te släckt för ung­doms­verk­sam­he­ten i Spång­as bad­min­ton­klubb. Al­la klub­bens trä­na­re har nu lo­vat att föl­ja med ju­ni­o­rer­na – som är 7–19 år gam­la – till nya lo­ka­ler.

– Vi ska ge det ett år har vi sagt. Klub­ben be­står av 245 ju­ni­o­rer, det be­ty­der att vi blir pri­o­ri­te­ra­de gans­ka högt upp. Id­rotts­för­valt­ning­en har lo­vat oss när­lig­gan­de lo­ka­ler där vi kan be­dri­va verk­sam­het, sä­ger Pi­er­re Åh­ling, trä­na­re i klub­ben.

Vi mö­ter ho­nom i hal­len en tors­dags­ef­ter­mid­dag. Vid ett nät slår en far och son en fjä­der­boll mel­lan sig. I den and­ra hal­len trä­nar ju­ni­o­rer­na i tors­da­gens tjej­grupp.

– Jag skul­le i prin­cip kun­na släp­pa det. Men då vet man att 80 pro­cent slu­tar. Det tar emot, sä­ger han Pi­er­re Åh­ling och fort­sät­ter:

– Vi kanske får läg­ga en trä­ning i Sund­by­sko­lan, en i Sto­ra mossen, en i Spånga gym­na­si­um. Det blir ett jäk­la meck. Men när bar­nen står och grå­ter på trä­ning­en och sä­ger ”jag kom­mer ald­rig mer få spe­la bad­min­ton”. Nåt med­li­dan­de mås­te man ha.

El­va­å­ring­ar­na Oli­via Emils­son och Ingrid Lind­gård har trä­nat med klub­ben i tre år och har hit­tat många nya vän­ner i hal­len.

– Jag vill in­te bli världs­mäs­ta­re, men jag vill kun­na spe­la hyf­sat, sä­ger Oli­via Emils­son som spe­lar två gång­er i vec­kan.

Smär­tan in­för riv­ning­en de­lar de med si­na pap­por, som spe­lar med kor­pen­la­get Beck i hal­len in­till. Kanske är det just spe­lar­na som in­te är på elit­ni­vå som kom­mer sak­na hal­len mest.

– Här har vi valt att ge al­la en chans. Vi läg­ger re­sur­ser även på dem som är mel­lan­bra, sä­ger Pi­er­re Åh­ling.

Nu hop­pas klub­ben att för­valt­ning­en ska hål­la vad de lo­vat.

– Nu har vi in­te fått skrift­ligt från id­rotts­för­valt­ning­en, men det har lo­var att lö­sa det här, då mås­te jag tro på det, sä­ger Pi­er­re Åh­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.