Hel­lo how are you?

Vi i Kista - - HEJKISTA - Pa­trik Ek­ström Re­por­ter

Sit­ter och tit­tar på en trai­ler in­för kom­man­de av­snitt av au­stra­lis­ka CBS 60 mi­nu­tes som va­rit på be­sök i Rin­ke­by. Dra­ma­tur­gin är helt fan­tas­tisk. Klip­pet bör­jar med att en vit medelålders kvin­na (Liz Hay­es för­mo­dar jag) kom­mer gå­en­des på Rin­ke­by torg. Hon sä­ger ”Hel­lo how are you?” med vän­lig ton.

I näs­ta scen kas­tar en halvt maske­rad ung man ett fö­re­mål mot ka­me­ran.

Spea­kern ba­su­ne­rar ut: ”Liz Hay­es and her 60 mi­nu­tes crew at­tac­ked” och där­ef­ter fle­ra klipp på spar­kar och slag mot ka­me­ra­män­nen.

När jag ser den här trai­lern har jag pre­cis va­rit ute på sam­ma plats, Rin­ke­by torg, och frå­gat män­ni­skor om vad de tyc­ker är bäst med om­rå­det. En del sä­ger mång­kul­tu­ren, and­ra ge­men­ska­pen.

Fot­bolls­spe­la­ren Mar­tin Mutum­bas mam­ma Ma­ry be­rät­tar att för hen­ne okän­da ung­do­mar kan kom­ma fram och frå­ga om hon vill ha hjälp med bä­ra hem mat­kas­sar­na när hon va­rit och hand­lat.

Tänk om vi kun­de spri­da även den här bil­den av Rin­ke­by runt he­la värl­den. Vo­re in­te det fan­tas­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.