Räds­la för vac­cin ska bo­tas

Vi i Kista - - NYHETER -

Folk­hälso­myn­dig­he­ten star­tar ett nytt pro­jekt för att få fler i Rin­ke­by och Tens­ta att ta MPR-vac­ci­net mot mäss­ling, pås­sju­ka och rö­da hund.

Un­der­sök­ning­ar har vi­sat att vac­ci­na­tions­gra­den i om­rå­det är be­tyd­ligt läg­re än riks­ge­nom­snit­tet.

För­kla­ring­en upp­ges va­ra en räds­la för att vac­ci­net kan le­da till au­tism.

– Vi vet att myc­ket av in­for­ma­tions­sprid­ning­en i grup­pen är munt­lig och där­för kom­mer vi att sat­sa på bland an­nat di­a­log­se­mi­na­ri­er och vi­su­ell in­for­ma­tion i form av fil­mer, sä­ger Ka­ri­na Go­doy, ut­re­da­re på Folk­hälso­myn­dig­he­ten till tid­ning­en Lä­ke­me­dels­värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.