Års­mö­te

Vi i Kista - - NYHETER -

Ons­da­gen den 30 mars hål­ler Nor­ra Jär­va Stads­dels­råd års­mö­te i Hus­by gård. Mö­tet kom­mer bland an­nat att be­hand­la verk­sam­hets­pla­nen för 2016, där sty­rel­sen gett för­slag på att fort­sät­ta dri­va frå­gor om jobb, lik­vär­dig sko­la och mil­jörätt­vi­sa, bland an­nat. Dess­utom kom­mer man att ta upp på vil­ket vis man ska kul­le fort­sät­ta hål­la Jär­va-Café-mö­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.