Kli­mat- och mil­jös­mart mat­nät­verk på Väst­ra Sö­ders för­sko­lor

» Må­na­dens kli­mats­mar­ta ex­em­pel

Vi i Kista - - KULTUR -

På Väst­ra Sö­ders för­sko­lor sam­ar­be­tar koc­kar, pe­da­go­ger, per­so­nal och barn för att va­ra kli­mat- och mil­jös­mar­ta. På för­sko­lor­na ser­ve­ras cir­ka 75 pro­cent eko­lo­gis­ka livs­me­del och cir­ka 40 pro­cent av rät­ter­na är ve­ge­ta­ris­ka. Ma­ten la­gas från grun­den, vil­ket gör att koc­kar­na kan väl­ja rå­va­ror som är mil­jö­märk­ta och ef­ter sä­song, la­ga mat på ef­ter­vär­me och an­vän­da even­tu­el­la mat­res­ter.

– Det här job­bet är be­ty­del­se­fullt för bar­nen, och pla­ne­ten! Kö­ket är en del av det pe­da­go­gis­ka och vi pra­tar med bar­nen om var­för det är vik­tigt att ex­em­pel­vis in­te slänga mat, sä­ger Gun Sur­bled, IT- och kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på för­sko­lor­na.

Koc­kar­na på de fem för­sko­lor­na in­går i ett mat­nät­verk och träf­fas en gång i må­na­den för att in­spi­re­ras och ge varand­ra stöd.

Läs mer på stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.