Dags att sät­ta lö­kar­na

Fort­fa­ran­de är det kallt, men da­gar­na bör­jar ljus­na och blom­lö­kar­na bör­jar in­ta si­na start­po­si­tio­ner. Nu kan du så smått bör­ja od­la lö­kar in­om­hus, för att se­dan flyt­ta ut dem.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Det är ung­e­fär nu som de förs­ta kru­kor­na med vå­rens lök­väx­ter dy­ker upp i han­deln. Sä­song­en in­leds of­ta med de ar­ter som även i na­tu­ren blom­mar ti­digt: snö­drop­par, kro­kus, vå­ri­ris och pärl­hy­a­cin­ter, be­rät­tar Bloms­ter­främ­jan­det.

Be­ro­en­de på ut­om­hus­tem­pe­ra­tu­ren kan du gans­ka snart plan­te­ra ut de lök­blom­mor som du köpt i kru­ka. Även om lök­väx­ter trivs i sva­la tem­pe­ra­tu­rer ska man se upp för mi­nus­gra­der.

Var­nas det för frost och snö be­hö­ver lök­väx­ter­na flyt­tas in igen, al­ter­na­tivt täc­kas med gran­ris om det ba­ra rör sig om någ­ra få mi­nus­gra­der. Att stäl­la lö­kar­na i en lätt kru­ka som en­kelt kan lyf­tas ut och in kan va­ra en god idé.

Spa­ra lö­kar­na när de blom­mat över på en sval och frost­fri plats. Be­håll så myc­ket som möj­ligt av jor­den runt lö­kar­na och vattna någ­ra gång­er så lö­kar­na för­blir saft­spän­da. När jor­den har bli­vit så varm att den går att grä­va i plan­te­ras lö­kar­na ut i träd­går­den – på så vis kan du nju­ta av dem år ef­ter år.

Vår­stjär­na, blå­stjär­na och kungs­ängs­lil­ja är lök­väx­ter som när för­ut­sätt­ning­ar­na är de rät­ta ock­så kan för­vil­das. Om de pla­ce­ras ut i en lju­sa­re del av träd­går­den och i fuk­tig­hets­hål­lan­de jord kan de med ti­den spri­da sig och bil­da här­li­ga lök­mat­tor.

Fle­ra lö­kar till­sam­mans av sam­ma sort är ef­fekt­fullt. Att pla­ce­ra dem på en stol blir ovän­tat och vac­kert. Ett bra tips är an­nars att kö­pa en kru­ka och de­la lö­kar­na. Pla­ce­ra dem se­dan en och en i små lök­glas.

Även fle­ra oli­ka lö­kar till­sam­mans är spän­nan­de och ger mer att tit­ta på. Blan­da även med and­ra väx­ter i sä­song, som till ex­em­pel sälg med vi­de­kis­sar el­ler körs­bärs­kor­nell med fi­na gu­la blom­mor.

Bo­ta­ni­se­ra bland det du har hem­ma; ter­ra­kot­takru­kor, zink­hin­kar, glas­kru­kor el­ler gam­malt vac­kert pors­lin, och gör vack­ra stil­le­ben – men kom ihåg; lö­kar­na är vack­ra att tit­ta på i sig, så nå­gon de­ko­ra­tion be­hövs egent­li­gen in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.