Go­i­tom till­ba­ka i La Li­ga

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Anna Wet­ter­gård

Det spans­ka la­get Ge­ta­fe blir He­nok Go­itoms nya klubb. La­get lig­ger i bot­ten av den spans­ka li­gan; nå­got som Go­i­tom hop­pas kun­na änd­ra på.

– Det gäl­ler att ta en match i ta­get och pum­pa la­get med po­si­tiv ener­gi.

”Tack al­li­ho­pa för era un­der­ba­ra med­de­lan­den. Mitt bat­te­ri gick från 100% till 10% på väl­digt kort tid. Tu­ta och kö­ra i La li­ga ”. Så skrev han på Twit­ter när över­gång­en blev of­fi­ci­ell.

Det är in­te förs­ta gång­en som Gi­o­tom ham­nar ut­om­lands. Han har ti­di­ga­re bland an­nat spe­lat för Re­al Val­la­do­lid, Al­mería och Re­al Mu­ri­ca i Spa­ni­en, och nu åter­vän­der han allt­så till La Li­ga. Hans nya lag har ba­ra ta­git 28 po­äng på 30 mat­cher och lig­ger på 18:e plats i den spans­ka li­gan, men Go­i­tom hop­pas att la­get ska ar­be­ta sig upp från bot­ten­po­si­tio­nen.

– Ge­ta­fe lig­ger in­te bra till i ta­bel­len och Ge­ta­fe ska in­te lig­ga där. De har för bra spe­la­re för att lig­ga där de lig­ger, sä­ger han till Kis­ta Ga­laxys hem­si­da.

Än så länge har den fö­re det­ta AIK-spe­la­ren in­te träf­fat sitt nya lag.

– Jag pra­ta­de med trä­na­ren på te­le­fo­nen och vi ska gå ige­nom li­te mer tak­tis­ka sa­ker på hans kon­tor så att jag vet hur la­get spe­lar. Ef­tersom jag har va­rit trä­na­re i många år i Kis­ta Ga­laxy så för­står jag tak­tik mer på dju­pet nu vil­ket un­der­lät­tar att an­pas­sa sig snabbt.

Att just Ge­ta­fe skul­le bli He­nok Go­itoms nya lag ef- ter up­pe­hål­let från AIK var in­te själv­klart.

– Jag har haft bud från Mel­la­nöstern, Ki­na och USA, men vil­le ha en an­nan typ av ut­ma­ning. Det var nä­ra att det skul­le bli nå­got i de tre sto­ra ligor­na i Ja­nu­a­ri men den de­a­len kra­scha­de. Ti­den var in­te på min si­da men så ring­de Ge­ta­fe till min agent och sa att jag är en bra lös­ning för dem. De be­hö­ver en an­fal­la­re och jag ha­de ing­en klubb.

Men nu är pap­per­na på­skriv­na och He­nok Go­i­tom kan gläd­jas åt sin nya ut­lands­kar­riär.

– Det känns otro­ligt här­ligt och spän­nan­de på sam­ma gång. Att få chan­sen i La Li­ga igen är stort.

– Jag vill ba­ra sä­ga att man ska gö­ra det man blir lyck­lig av och in­te bry sig så myc­ket om vad folk ska sä­ga. Jag har haft en här­lig tid i Va­salund, Sund­by­berg och Kis­ta Ga­laxy. Trä­ning­ar­na var fyll­da med skämt och skratt men även se­ri­ö­si­tet. Klub­bar­na må lig­ger i de läg­re di­vi­sio­ner­na men det var jät­te­ro­ligt, av­slu­tar he­nok Go­i­tom.

Det känns otro­ligt här­ligt och spän

nan­de på sam­ma gång.

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

GNA­GA­RE. I tre och ett halvt år spe­la­de He­nok Go­i­tom i AIK. På si­na 93 mat­cher för de svart­gu­la gjor­de han 39 mål.

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

FEM. Madrid­klub­ben Ge­ta­fe CF blir 31-åring­ens fem­te klubb i Spa­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.