Cent­rum väl an­pas­sat för funk­tions­ned­sat­ta

Funk­tions­hin­der­rå­det i Spånga-Tens­ta gjor­de en rund­vand­ring i Tens­ta cent­rum för att kon­trol­le­ra till­gäng­lig­he­ten för män­ni­skor med funk­tions­ned­sätt­ning. Stads­de­len får bra be­tyg.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Mag­nus Kvandal

Se­dan drygt ett år till­ba­ka är bris­tan­de till­gäng­lig­het för per­so­ner med rö­rel­se­hin­der en form av dis­kri­mi­ne­ring en­ligt dis­kri­mi­ne­rings­la­gen. Lagänd­ring­en in­ne­bär att bu­ti­ker och of­fent­li­ga plat­ser ska va­ra till­gäng­li­ga för al­la, i mån av prak­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar.

Till­gäng­lig­hets­vand­ring­en

bör­ja­de i in­om­hus­cent­ru­met, där grup­pen kon­trol­le­ra­de att per­so­ner med rull­stol och per­mo­bil kan ta sig in i al­la bu­ti­ker. Vand­ring­en fort­sat­te se­dan in på mat­bu­ti­ken bred­vid. Även vård­cen­tra­ler och med­bor­gar­kon­tor kon­trol­le­ra­des. Tes­ter­na ge­nom­för­des i förs­ta hand av Avram La­za­ri­des, med­lem i Han­di­kapps­för­bun­den och Stock­holms reu­ma­ti­ker­för­e­ning. Han är be­ro­en­de av per­mo­bil för att kun­na ta sig fram.

Avram La­za­ri­des och res­ten av grup­pen tyc­ker att Tens­ta över­lag har en god till­gäng­lig­het för rö­rel­se­hind­ra­de.

– Jag kan ta mig in på al­la af­fä­rer. Det är inga trap­por el­ler lik­nan­de i vägen. Vi hit­ta­de myc­ket fler fel när vi gjor­de rund­vand­ring­en i Spånga i hös­tas, sä­ger Avram La­za­ri­des.

Men det finns ut­rym­me för för­bätt­ring­ar. Grup­pen är enig om att det finns för få sitt­plat­ser i cent­ru­met, och att de som finns är un­der­må­li­ga.

– De sak­nar arm­stöd och rygg­stöd. Det gör dem obe­kvä­ma och svå­ra att ta sig upp från, sä­ger Jör­gen Loeb, sek­re­te­ra­re i Funk­tions­hin­der­rå­det.

Rå­det ha­de även syn­punk­ter på pla­ce­ring­en av knap­par­na till au­to­ma­tis­ka dörr­öpp­na­re, som på fle­ra stäl­len satt för nä­ra själ­va dör­ren. Avram La­za­ri­des fick fle­ra gång­er re­sa sig ur sin per­mo­bil för att kun­na öpp­na.

Med på rund­vand­ring­en var ock­så Eva Nor­din, kon­su­men­tju­rist på Med­bor­gar­kon­to­ret.

– Jag job­bar med kon­su­ment­väg­led­ning. När bris­tan­de till­gäng­lig­het bör­ja­de räk­nas som dis­kri­mi­ne­ring bör­ja­de jag in­tres­se­ra mig för de här frå­gor­na, sä­ger hon.

Eva Nor­din har själv ta­git ini­ti­a­tiv till att sän­ka dis­ken på Med­bor­gar­kon­to­ret, för att gö­ra det mer till­gäng­ligt för rull­stols­bund­na.

– Till­gäng­lig­hets­an­pass- ning be­hö­ver in­te va­ra stort och all­var­ligt. Och det gyn­nar al­la – om en lo­kal är till­gäng­lig för en rull­stol är den till­gäng­lig för en barn­vagn ock­så, sä­ger hon.

Vi hit­ta­de myc­ket fler fel när vi gjor­de rundvand

ring­en i Spånga i

hös­tas.

FOTO: MAG­NUS KVANDAL

TILL­GÄNG­LIG­HET.

Funk­tions­hin­der­rå­det kon­trol­le­rar till­gäng­lig­he­ten till Tens­ta vård­cen­tral.

INI­TI­A­TIV. Eva Nor­din tog själv ini­ti­a­tiv till att sän­ka dis­ken på med­bor­gar­kon­to­ret.

TILL­GÄNG­LI­GA. Inga pro­blem att ta sig in på

Apo­te­ket i Tens­ta cent­rum. Al­la bu­ti­ker var till­gäng­li­ga för Avram

La­za­ri­des per­mo­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.