Kri­tik mot stads­dels­nämn­den

Vi i Kista - - SIDAN 1 - So­fia White

Den röd­grö­na ma­jo­ri­te­tens nya de­mo­kra­ti­sats­ning fick skarp kri­tik un­der se­nas­te stads­dels­nämndsmö­tet i Spång­aTens­ta. ”Det är nå­got av det säms­ta jag sett”, sa Ole-Jör­gen Pers­son (M).

Det het­ta­de åter­i­gen till mel­lan Spånga-Tenstas po­li­ti­ker un­der tors­da­gens stads­dels­nämndsmö­te. När ma­jo­ri­te­tens mil­jon­sats­ning på de­mo­kra­ti skul­le klub­bas dök fle­ra frå­gor upp. Bland an­nat gäll­de kri­ti­ken de lo­ka­ler som den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten vill att för­e­ning­ar ska få lå­na gra­tis.

– Ni pra­tar om lo­ka­ler för för­e­ning­ar i Spånga-Tens­ta. Men det finns ju inga lo­ka­ler? sa Ole Jör­gen Pers­son (M) och kräv­de få ve­ta hur de ut­lo­va­de lo­ka­ler­na skul­le tas fram.

Ef­ter en läng­re ut­lägg­ning sva­ra­de nämn­dens ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP):

– De­mo­kra­ti­sats­ning­en ska ses i ett stör­re per­spek­tiv. Vårt kon­kre­ta för­slag är att de ska ha mö­te en tim­me. Skri­va ett pro­to­koll. Då är frå­gan vil­ka lo­ka­ler? Vi har lo­ka­ler här i Spånga Fol­kan och i Tens­ta Träff, sa han.

– Det är in­te vi som har lo­ka­len. Det bor­de du ve­ta, sa Ole Jör­gen Pers­son och syf­ta­de på att Spånga Fol­kan in­te drivs i stads­de­lens re­gi.

När tid­nig­nen se­na­re ring­er Spånga Fol­kan får vi sva­ret att det stäm­mer att stads­dels­för­valt­ning­en tit­tat på lo­ka­len, men nå­got kon­trakt är in­te på­skri­vet.

– Jag vet att de tit­tat på vå­ra lo­ka­ler. Men ing­et är klart in­nan man skri­vit kon­trakt och det har vi in­te gjort, sä­ger Le­na Din­ter på Spånga Fol­kan.

– Det finns fle­ra al­ter­na- tiv. Vi har in­te låst oss vid nå­got, sä­ger Dit­te Wes­tin, av­del­nings­chef på för­valt­ning­en, när vi ring­er hen­ne.

Otyd­lig­he­ter kring ”kvar­ter­svär­dar­na”

Ing­en i ma­jo­ri­te­ten kun­de hel­ler för­kla­ra vad en ”kvar­ter­svärd” är un­der mö­tet. Trots att det i ären­det står som förs­ta punkt att kvar­ter­svär­dar ska in­rät­tas.

– Frå­ga mig om sex må­na­der så kan jag ge dig ett svar, sä­ger Anna Jo­na­zon (S) på te­le­fon se­na­re och sä­ger att det är un­der pro­cess.

– Det ska va­ra mog­na in­di­vi­der som har oli­ka egen­ska­per. Det ska för­tyd­li­gas i maj, sä­ger Awad Her­si.

Op­po­si­tio­nen är in­te nöj­da med sva­ren.

– Ären­det om de­mo­kra­ti­ut­veck­ling är nå­got av det säms­ta jag sett, sa Ole Jör­gen Pers­son.

Vad tyc­ker du om de röd­grö­nas sam­ar­be­te?

– Man be­hö­ver in­te va­ra en in­tel­lek­tu­ell käm­pe för att se att de in­te ver­kar sam­kö­ra, sä­ger han.

Man be­hö­ver in­te va­ra en in­tel­lek­tu­ell käm­pe för att

se att de in­te ver­kar

sam­kö­ra.

FOTO: SO­FIA WHITE

”FÖR­VALT­NING­EN ÄGER IN­TE EN EN­DA LO­KAL. Men vi hyr oer­hört sto­ra kvadrat­met­rar” sa Awad Her­si (and­ra från hö­ger) på frå­gan om vil­ka lo­ka­ler som ska an­vän­das till de­mo­kra­ti­sats­ning­en.

SATS­NING. För tre vec­kor se­dan kun­de tid­ning­en rap­por­te­ra om mång­mil­jon­sats­ning­en på trygg­het och de­mo­kra­ti. 6,3 mil­jo­ner läggs un­der 2016 på de­mo­kra­ti­ut­veck­ling i stads­de­len. Peng­ar­na ska bland an­nat gå till att in­rät­ta kvar­ter­svär­dar och lo­ka­ler som ska kun­na bo­kas kost­nads­fritt av för­e­ning­ar som sak­nar egen lo­kal. Be­slu­tet fick un­der förr för­ra tors­da­gens nämnd­mö­te kri­tik när de röd­grö­na lo­va­de bort Fol­kan ut­an att nå­got är klart och se­na­re in­te kun­de för­kla­ra vad en kvar­ter­svärd är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.