MER Gä­ri

Vi i Kista - - FAMILJ - KÄL­LA: RFSL

” EN gä­ri är nå­gon man kan li­ta på, som ett äld­re sys­kon. Nå­gon som all­tid stäl­ler upp och finns där. En in­ter­sek­tio­nell fe­mi­nist”, Så har Stre­et­gä­ris Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri be­skri­vit en gä­ri. I bör­jan var Stre­et­gä­ris ba­ra för kvin­nor, men nu är nu även öp­pet för ic­ke-bi­nä­ra per­so­ner.

ICKEBINÄR kan den kal­la sig som iden­ti­fi­e­rar sig som mel­lan el­ler bort­om kvin­na–man-upp­del­ning­en av kön. Ibland an­vänds ”ic­ke-bi­när” som ett pa­ra­ply­be­grepp för oli­ka kön­si­den­ti­te­ter som in­te föl­jer tvåkönsnor­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.