Vand­ring i Tens­ta med Erik Sten­berg

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kl 15.00 Vand­ring i Tens­ta, med fo­kus på mil­jon­pro­gram­mets ut­om­hus­mil­jö­er, med ar­ki­tek­ten Erik Sten­berg som un­der det sista de­cen­ni­et ar­be­tat prak­tiskt och po­li­tiskt kring om­bygg­na­tio­nen av stor­ska­li­ga mo­der­nis­tis­ka bo­stads­om­rå­den i Sve­ri­ge. Sten­berg bod­de tolv år i Tens­ta och har där byggt om och an­pas­sat går­da­gens lä­gen­he­ter till da­gens be­hov. Som en del av Tens­ta mu­se­um: Fort­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.