Tre år med nät­ver­ket för gä­ri­skap

Stre­et­gä­ris är ett nät­verk för gä­ri­skap. Det bil­da­des för tre år se­dan på ini­ti­a­tiv av Ailin Mo­af Mir­las­ha­ri, upp­växt i Kis­ta. Hon sms:ade då ett gäng gä­ris och snabbt ska­pa­des en Fa­ce­book­grupp med ett par hund­ra med­lem­mar. Nu är de fle­ra tu­sen.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Stre­et­gä­ris ur­sprung hand­la­de om be­ho­vet av ett rum av och för gä­ris (som de­fi­ni­e­rar sig som kvin­nor el­ler ic­ke­bi­nä­ra); ett stäl­le för att in­spi­re­ra, pep­pa och stöt­ta varand­ra, för att få kraft och styr­ka ge­nom varand­ra – för att se­dan kun­na ta plats i de of­fent­li­ga rum­men, be­rät­tar Ronak Mo­af Mir­las­ha­ri, Ailins sto­ra­sys­ter och Stre­et­gä­ris ord­fö­ran­de.

I dag har Fa­ce­book­grup­pen näs­tan 6 500 med­lem­mar. På kort tid har Stre­et­gä­ris ock­så lyc­kat eta­ble­ra sig i det of­fent­li­ga rum­met och ta plats i de­bat­ten.

– Vill vi skri­va en ar­ti­kel i Af­ton­bla­det så får vi det. De vet vil­ka vi är, sä­ger Ba­nar Sa­bet, som sit­ter i sty­rel­sen och va­rit med från star­ten.

Vi ses på ett kafé i Kis­ta och jag und­rar vil­ken roll de ur­sprung­li­ga tan­kar­na, om att ta plats, har i Stre­et­gä­ris i dag.

– Det är sam­ma frå­gor egent­li­gen, men på en an­nan ni­vå, sä­ger Ronak Mo­af Mir­las­ha­ri.

Men i dag pra­tar de fak­tiskt mer om att ge plats, än att ta plats.

Al­la frå­gor som Stre­et­gä­ris lyf­ter och dri­ver kom­mer från nät­ver­ket, ett färskt ex­em­pel är hur Stre­et­gä­ris gick ut och stöt­ta­de bas­ket­spe­la­ren No­ha Ber­han, Hud­dinge, i hen­nes kamp om att få bä­ra sjal på pla­nen. Sam­ti­digt har de tac­kat nej till an­nat, som att kom­men­te­ra vis­sa sa­ker i tid­ning­ar, el­ler sam­ar­be­ten där mag­käns­lan in­te är rätt.

– Vi tar in­te an­svar för så­dant som vi in­te kan ta an­svar för, sä­ger Ba­nar Sa­bet.

De be­skri­ver sig som obe­kvä­ma, ef­tersom de säl­lan sä­ger det folk vill hö­ra, men är ock­så ef­ter­tänk­sam­ma. De fles­ta pro­blem är mång­bott­na­de och krä­ver re­flek­tion.

– Får vi kri­tik så tän­ker vi på det, men det kanske tar ett halv­år för oss att åter­kom­ma i frå­gan, sä­ger Ronak Mo­af Mir­las­ha­ri.

Så till skill­nad från de fles­ta treå­ring­ar, har Stre­et­gä­ris tå­la­mod.

– Vi är ett lä­ran­de fo­rum, sä­ger Ronak Mo­af Mir­las­ha­ri.

En frå­ga som sty­rel­sen job­bar myc­ket med nu är trygg­het att vis­tas ute se­na nät­ter, en frå­ga som stän­digt åter­kom­mer i Fa­ce­book­grup­pen, och som är all­mängil­tig. För även om Stre­et­gä­ris tog si­na förs­ta steg i Jär­va, är spel­pla­nen i dag he­la lan­det och har dess­utom in­spi­re­rat and­ra, ex­em­pel­vis nät­ver­ket ”Gles­bygds­girls”, som fun­ge­rar på ett lik­nan­de sätt.

Men Ste­et­gä­ris-hjär­tat kom­mer än­då all­tid att klap­pa li­te ext­ra för Jär­va. Det var Jär­va som först tog till sig de­ras idéer och gav dem

plats, Rouz­beh Dja­laie (då chefre­dak­tör för Nor­ra si­dan) bi­drog till att or­det ”gä­ri” (tjej) kom in i Svens­ka aka­de­mi­ens ord­lis­ta, de näm­ner kvin­nan i Hus­by som lät dem lå­na en lo­kal och Hus­by bib­li­o­tek som

bju­dit in och pep­pat dem.

– Vi kom­mer all­tid att ha ett an­ka­re i Jär­va, vi är ett gott ex­em­pel på nå­got som kom­mer från Jär­va och spri­der sig. Den här me­to­den som föd­des i en lo­kal i Hus­by är vik­tig för he­la värl­den,

sä­ger Ronak Mo­af Mir­las­ha­ri.

– Och Stre­et­gä­ris ha­de in­te upp­stått på Ös­ter­malm, där finns in­te sam­ma pro­blem, så då be­hö­ver man in­te va­ra li­ka kre­a­tiv, sä­ger Ba­nar Sa­bet. Ida Nil­sing

FOTO: IDA NIL­SING

GE­MEN­SKAP. Ronak Mo­af Mir­las­ha­ri och Ba­nar Sa­bet har va­rit med i Stre­et­gä­ris se­dan star­ten. Då bod­de de i Kis­ta re­spek­ti­ve Akal­la.

FOTO: IDA NIL­SING

GE­MEN­SKAP. Ronak Mo­af Mir­las­ha­ri och Ba­nar Sa­bet har va­rit med i Stre­et­gä­ris se­dan star­ten. Då bod­de de i Kis­ta re­spek­ti­ve Akal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.