20 års vand­ring gav hjäl­te­ti­tel

I 20 år har na­turäls­ka­ren Bengt Sundberg lett na­tur­vand­ring­ar på Jär­va­fäl­tet. Nu har han ut­setts till Järvafältets hjäl­te 2016.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fri­da Gun­ner Broo­ke fri­da.broo­ke@di­rekt­press.se 070-78 78 708

När man kom­mer in där i själ­va hjär­tat av fäl­tet är det många som blir för­vå­na­de att det är så lugnt och frid­fullt. Att kom­ma ut i na­tu­ren är be­fri­an­de. Det be­hö­ver män­ni­skan.

Det sä­ger Sol­len­tu­na­bon Bengt Sundberg. På Jär­va­fäl­tet le­der han na­tur­van­ding­ar i Na­tur­skydds­fören- ing­en och Järvafältets or­ni­to­lo­gis­ka för­e­nings re­gi med in­rikt­ning på få­gel­skåd­ning. Åt­ta gång­er om året vand­rar han till­sam­mans med andra från Na­tur­sko­lan vid Väs­by gård ut på fäl­tets oli­ka le­der i hop­pet om att få en skymt av det ri­ka art­li­vet. Svart­mes, gärd­smyg, korp och duv­hök

är någ­ra av fäl­tets be­ving­a­de in­vå­na­re som går att skå­da.

– Na­tu­ren på Jär­va är väl­digt om­väx­lan­de. Va­ri­a­tio­nen är det som är mest spän­nan­de och det som gett en rik art va­ri­a­tion.

I 20 år har Bengt de­lat med sig av si­na kun­ska­per un­der na­tur­vand­ring­ar­na. Ett en­ga­ge­mang som ny­li­gen ge­ne­re­rat ho­nom ut­mär­kel­sen Järvafältets hjäl­te 2016.

– Det känns rik­tigt kul – som ett kvit­to på de här 20 årens vand­ring­ar.

Ut­mär­kel­sens de­la­des ut av för­e­ning­en Räd­da Jär­va- fäl­tet med mo­ti­ve­ring­en; ”för att som entusiastisk folk­bil­da­re ha lot­sat många ut i Järvafältets na­tur och på det sät­tet bi­dra­git till dess skydd”.

Nu har du vand­rat i 20 år, vil­ket är en gans­ka lång tid. Hur länge tänker du fort­sät­ta? Blir det 20 år till?

– Ja, vi får se. Jag har sagt att jag i al­la fall ska hål­la på i fem år till, så att jag kan fi­ra 25-års­ju­bi­le­um. Det har jag lo­vat.

Det känns rik­tigt kul –

som ett kvit­to på de här 20 årens

vand­ring­ar.

FOTO: PRIVAT

HJÄL­TE. Bengt Sundberg blev ny­li­gen ut­sedd till Järvafältets hjäl­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.