Kis­ta BMK lad­dat för se­mi­fi­nal

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Nord­lund elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Vi spe­la­de bätt­re än Tä­by helt en­kelt. Det har gjort oss till fa­vo­ri­ter.”

De kom tvåa i grundse­ri­en med 42-7 i mat­cher. Nu är Kis­ta BMK:s elit­lag in­ne i se­mi­fi­nal­spel och för mot­stån­det står Tä­by BMF. – Tä­by är en bra klubb men jag tror att vi är nå­got vas­sa­re, sä­ger Bos­se Bjunér, lag­le­da­re och klub­bens grun­da­re.

Kis­ta BMK:s elit­lag är re­ge­ran­de svens­ka mäs­ta­re i bad­min­ton. Nu, den ef­ter­föl­jan­de sä­song­en, fort­sät­ter la­get att im­po­ne­ra. Det har nu bli­vit dags för se­mi­fi­na­ler och det är inga mindre än Tä­by BMF som står för mot- stån­det. Bos­se Bjunér som är klub­bens grun­da­re och lag­le­da­re för elit­la­get tror på sin trupp.

– Vi är star­ka och vi vet vad vi kan, sä­ger han.

I grund­spe­let möt­te man Tä­by två gång­er. Den förs­ta mat­chen slu­ta­de 5-2 och den andra 4-3. Bos­se Bjunér me­nar att Kis­ta var över­lägs­na i grundse­ri­en.

– Vi spe­la­de bätt­re än Tä­by helt en­kelt. Det har gjort oss till fa­vo­ri­ter. Det är en roll som pas­sar oss.

In­för se­mi­fi­na­ler­na har vis­sa av spe­lar­na lad­dat på ett li­te an­norlun­da sätt.

– Vå­ra in­do­ne­sis­ka spe­la- re har åkt båt till Helsing­fors. De be­höv­de kopp­la av och in­te tän­ka på bad­min- ton. Jag tror att det har va­rit bra för dem.

Den förs­ta mat­chen spe­las hem­ma och den andra spe­las på bor­ta­plan. Att spe­la den av­gö­ran­de mat­chen på bor­ta­plan är nå­got de ser som en för­del.

– Det känns bra. Vi åker gär­na dit och har en hem­ma­se­ger i ba­ga­get, skrat­tar Bos­se Bjunér.

La­get har som van­ligt må­let att ta sig till fi­nal. Ex­tra ro­ligt vo­re det att ta sig dit i år för fi­na­ler­na kom­mer för förs­ta gång­en nå­gon­sin att TV-sän­das.

– Jag tror på en fi­nal, det gör jag. Att de vi­sas i TV i år häf­tigt, sä­ger Bos­se Bjunér.

En av an­led­ning­ar­na till att det går så bra för Kis­ta BMK är att de har god stäm­ning i la­get och att spe­lar­na har en enormt hög kva­li­té. Bland an­nat har man Ce­ci­lia Bjunér som är en av elit­la­gets två spe­la­re som var med och tog SM-guld för­ra sä­song­en.

– Det känns myc­ket ro­ligt att vi är en klubb som bå­de spe­la­re och an­ställ­da trivs i. Det är ald­rig nå­got bråk i den här klub­ben. Al­la hål­ler ihop och det tror jag är en väl­digt vik­tig bygg­sten i en stark klubb, sä­ger Bos­se Bjunér.

Kis­ta BMK häng­er in­te ba­ra med i ut­veck­ling­en spel­mäs­sigt. De är den en­da klub­ben i Sve­ri­ge som li­ve-sän­der si­na mat­cher.

– Det är nå­got som vi vill kun­na er­bju­da vå­ra med­lem­mar. Kan man in­te va­ra på plats ska man än­då kun­na föl­ja mat­cher­na, sä­ger Bos­se Bjunér.

FOTO: MEH­DI MOSHIRI

KIS­TA BMK. Här är sä­song­ens Kis­ta BMK-trupp som spe­lar i bad­min­ton­li­gan. Herr­spe­la­re (fv): Ind­ra Les­ma­na, Adam Khan, Sak­ti Ku­su­ma, Her­man­sah, Tau­no Too­ming och grun­da­re/lag­le­da­re Bo Bjunér. Dam­spe­la­re (fv): Re­bec­ca Kuhl, Lin­da Mu­tia­ra Per­tiwi och Ce­ci­lia Bjunér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.