Vår­stä­da i gar­de­ro­ben

9 av 10 svens­kar har onö­digt myc­ket klä­der och skor, och många har till och med svårt att stänga gar­de­robs­dör­ren, det be­rät­tar För­va­rings­rap­por­ten från El­fa. Än­då vitt­nar 8 av 10 om att de upp­levt käns­lan av att in­te ha någon­ting att ta på sig.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Eri­ka Lin­dén Jans­son

Re­sul­ta­tet från För­va­rings­rap­por­ten vi­sar på att in­vå­na­re i samt­li­ga nor­dis­ka län­der brot­tas med för myc­ket klä­der, skor och väs­kor som var­ken mat­char be­hov el­ler för­va­rings­möj­lig­he­ter. Många del­ta­ga­re är dess­utom över­ens om att det stäl­ler till be­kym­mer i var­da­gen. Pro­ble­men med onö­digt myc­ket klä­der och över­ful­la gar­de­ro­ber är störst bland svens­kar. 86 pro­cent an­ser sig ha för myc­ket klä­der och skor, vil­ket kan jäm­fö­ras med 75 pro­cent av dans­kar­na. I ge­nom­snitt äger vi el­va par byx­or och 21 trö­jor/top­par, men an­vän­der ba­ra sex par byx­or re­spek­ti­ve tolv trö­jor/top­par re­gel­bun­det.

Bland de som an­ser sig ha för myc­ket klä­der sä­ger mer än var tred­je svensk att de haft svårt att stänga gar­de­robs­dör­rar och lå­dor.

Trots över­flö­det av klä­der och skor vi­sar För­va­rings­rap­por­ten att det rå­der stor osä­ker­het när in­vå­nar­na i Nor­den ska klä sig. 81 pro­cent av svens­kar­na vitt­nar om käns­lan ”jag har ingen­ting att ha på mig”, vil­ket är högst an­del bland al­la län­der.

Norr­män­nen är de som i minst ut­sträck­ning har känt käns­lan, med 69 pro­cent.

– Vi kan kon­sta­te­ra att nors­kar­na har fär­re över­flö­di­ga plagg i gar­de­ro­ben än oss och sam­ti­digt lät­ta­re att klä sig. Vi svens­kar fram­står som rik­ti­ga sam­la­re och har sä­kert ett och an­nat att lä­ra av vå­ra gran­nar, sä­ger Christi­ne Dahl­man, för­va­rings­ex­pert, El­fa.

För­va­rings­rap­por­ten vi­sar ock­så att många nord­bor är öpp­na för en ny och be­tyd­ligt mer håll­bar livs­stil. Ma­jo­ri­te­ten av svens­kar­na, 58 pro­cent, sä­ger att de kan tän­ka sig att le­va med hälf­ten så myc­ket klä­der och skor som de har i dag.

– Det blir bå­de ro­li­ga­re och lät­ta­re att väl­ja klä­der om du in­ve­ste­rar någ­ra tim­mar i att ren­sa och or­ga­ni­se­ra din gar­de­rob. Dess­utom fri­görs tid som kan an­vän­das till be­tyd­ligt ro­li­ga­re ak­ti­vi­te­ter än att ro­ta bland kläd­hö­gar­na. Ett bra tips när du ska ren­sa är att sät­ta upp del­mål. Ta en lå­da, hyl­la el­ler viss typ av klä­der i ta­get, av­slu­tar Christi­ne Dahl­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.