Mil­jon­sats­ning in­om äldre­vår­den

Kis­ta–Rin­ke­by får 2,2 mil­jo­ner i ex­tra­sats­ning

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fe­li­cia Karls­son

Det vo­re bra om peng­ar­na

kun­de an­vän­das till

fler ut­bild­ning­ar för

per­so­na­len.

Äldre­omsor­gen i KistaRin­ke­by får 2,2 mil­jo­ner i en ex­tra­sats­ning för att öka be­man­ning­en. Per­so­na­len på Kis­ta Ser­vice­hus är gla­da för be­ske­det och hop­pas på fler ut­bild­ning­ar.

– Det skul­le va­ra skönt om peng­ar­na kun­de in­ne­bä­ra en tim­mes mindre ar­bets­tid på kväl­len. En tim­me gör stor skill­nad, sä­ger Fari­ba Sha­la­ni, som ar­be­tar där.

To­talt de­las 157 mil­jo­ner kro­nor ex­tra ut i Stock­holm till privat och kom­mu­nal hem­tjänst, dag­verk­sam­het, ser­vice­hus och vård- och om­sorgs­bo­en­den.

Verk­sam­he­ter­na fick själ­va skic­ka in an­sö­kan till­sam­mans med en re­do­vis­ning om hur peng­ar­na ska an­vän­das för att öka be­man­ning­en. Kis­ta-Rin­ke­bys äldre­omsorg sök­te och fick 2 240 000 kro­nor.

– Vi fick ve­ta det för någ­ra vec­kor se­dan på ett pla­ne­rings­mö­te. Det var en bra över­rask­ning, sä­ger Pez Ap- pel­gren på Kistas Ser­vice­hus.

På ser­vice­hu­set i Kis­ta ar­be­tar per­so­na­len skift i tre oli­ka pass. För­mid­dag, ef­ter­mid­dag och natt. Un­der den­na tid har de ett sche­ma där det står vad som ska gö­ras.

– När vi kom­mer till ar­be­tet läser vi ige­nom vil­ka per­so­ner som vill ha hjälp och vad vi ska hjäl­pa dem med. Men det går in­te att gö­ra pre­cis som det står, ut­an vi mås­te an­pas­sa hjälpen ef­ter pen­sio­nä­rer­nas be­hov, sä­ger Pez Ap­pel­gren.

Bo­en­de på ser­vice­hu­set vill of­ta ha säll­skap el­ler mer hjälp av de an­ställ­da. Det är in­te all­tid ti­den räc­ker till för den ex­tra hjälpen el­ler säll­ska­pet. Ibland kan en per­son be­hö­va du­scha, fast det in­te är in­lagt i sche­mat den da­gen. Då mås­te det ock­så pri­o­ri­te­ras.

– Vi kan in­te strun­ta i att du­scha nå­gon som be­hö­ver el­ler vill ha en dusch, för att per­so­nen ska du­schas om två da­gar en­ligt sche­mat. Det är män­ni­skor vi ar­be­tar med här, sä­ger Fari­ba Sha­la­ni.

För­u­tom fler an­ställ­da kom­mer peng­ar­na ock­så att gå till att ut­bil­da per­so­na­len.

Pez Ap­pel­gren har ar­be­tat på Kistas Ser­vice­hus i 29 år och hen­nes kol­le­ga Fari­ba Sha­la­ni i 28 år. De trivs bå­da och kän­ner sig som hem­ma

på ar­be­tet. Om det finns tid att sit­ta ned och pra­ta li­te ex­tra med en av de bo­en­de så gör de det.

– Det är en bra ar­bets­plats och jag tyc­ker om mitt jobb. Men det vo­re bra om peng­ar­na kun­de an­vän­das till fler ut­bild­ning­ar för per­so­na­len, sä­ger Fari­ba Sha­la­ni.

Någ­ra av ut­bild­ning­ar­na de öns­kar och tyc­ker be­hövs är stöd till an­hö­ri­ga, de­mens­ut­bild­ning och lyft­ut­bild­ning.

– Jag har gått kurs i stöd för an­hö­ri­ga och den var väl­digt bra för mig, sä­ger Fari­ba Sha­la­ni.

FOTO: MICHAEL FOLMER

UT­BILD­NING. Pez Ap­pel­gren och Fari­ba Sha­la­ni öns­kar sig vi­da­re­ut­bild­ning när det kom­mer ex­tra peng­ar till verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.