Film ska stop­pa IS-för­värv i Jär­va

Med hjälp av egen­pro­du­ce­ra­de kort­fil­mer ska Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va job­ba mot att ung­do­mar från om­rå­det an­slu­ter sig till IS. ”Vi för­sö­ker pra­ta om käns­lor­na som ex­tre­ma grup­per vill an­spe­la på”, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - El­li­nor Prawitz el­li­nor.prawitz@di­rekt­press.se

Det kan fin­nas nå­gon gal­ning som

in­te skil­jer på för­ö­va­ren

och den van­li­ga män

nis­kan.

Vå­ren 2014 blev Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va kon­tak­tat av oro­li­ga för­äld­rar vars dött­rar ha­de åkt till Sy­ri­en. Då var man re­dan med­ve­ten om pro­ble­ma­ti­ken med unga män som an­slöt sig till ex­tre­mist­grup­per. Men att även kvin­nor bör­ja­de åka iväg var nå­got helt nytt.

– Det blev som en väckar­kloc­ka då vi plöts­ligt in­såg att det här var myc­ket stör­re än vi först ha­de trott, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh, ta­les­per­son för Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va.

Ge­nom sam­ar­be­te med bland an­nat Rin­ke­by-Kis­ta och Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning­ar bör­ja­de man job­ba för att hind­ra fler ung­do­mar från att dras med i pro­pa­gan­dan. Fil­men är ett re­sul­tat bland många av de­ras ar­be­te.

– Med de här fil­mer­na vill vi ska­pa dis­kus­sion och bry- ta isen kring de här käns­li­ga frå­gor­na. Vi för­sö­ker pra­ta om käns­lor­na som ex­tre­ma grup­per vill an­spe­la på, om att va­ra en rik­tig man till ex­em­pel, för vi har sett att det är så­dant som loc­kar många. Jag per­son­li­gen är jät­te­stolt att ba­ra få hö­ra från en av de

drab­ba­des för­äld­rar och de­ras släkt att det­ta var bra, det ger mig hopp, sä­ger Ibra­him Bou­ra­leh.

Men när terror­dåd som det se­nas­te i Brys­sel in­träf­far finns än­då all­tid en oro hos ho­nom.

– Det är fruk­tans­värt. Min stän­di­ga oro är vad som ska hän­da, det kan fin-

nas nå­gon gal­ning som in­te skil­jer på för­ö­va­ren och den van­li­ga män­ni­skan. Vi kan in­te vif­ta bort den käns­lan. Tack och lov har det in­te hänt nå­got. Att fil­mer­na kom i sam­ma pe­ri­od vi­sar att det finns go­da kraf­ter som job­bar mot det här, sä­ger han.

FOTO: MOSTPHOTOS

ORO.

Vå­ren 2014 blev Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va kon­tak­tat av oro­li­ga för­äld­rar vars dött­rar ha­de åkt till Sy­ri­en.

FOTO: FOTO: PRIVAT

HOP­PAS. Ibra­him Bou­ra­leh hop­pas att fil­mer­na ska hjäl­pa till att hind­ra unga i Jär­va att an­slu­ta sig till IS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.