Det stör oss mest i tra­fi­ken

Då­lig an­vänd­ning av blin­kers och allt­för små mar­gi­na­ler på mo­tor­vä­gen, i kors­ning­ar och i cir­ku­la­tions­plat­ser – det är det­ta vi stör oss på mest hos andra tra­fi­kan­ter. Det be­rät­tar bilskol­lä­ra­ren Tom­my Tor­dås på Hägg­viks tra­fik­sko­la. – Det är slar­vigt, s

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

Al­la har bråt­tom, och det

smit­tar av sig.

Tom­my Tor­dås har 27 års er­fa­ren­het som bilskol­lä­ra­re. Ut­an att tve­ka en se­kund kan han näm­na den störs­ta käl­lan till ir­ri­ta­tion i tra­fi ken:

– De fles­ta stör sig mest på av­sak­na­den av blin­kers, det är en så­dan li­ten upp­off­ring som gör så stor skill­nad.

Att in­te an­vän­da blin­kers, på­ver­kar det tra­fi­ken på nå­got an­nat sätt än ba­ra ska­par ir­ri­ta­tion?

– Det för­stör ock­så när det kom­mer till eko­no­misk kör­ning. Man får stå och vän­ta i en kors­ning, el­ler mås­te stan­na i stäl­let för att ba­ra gli­da ut. Att dra igång en bil från noll kos­tar väl­digt myc­ket ben­sin. Det är in­te kli­mats­mart.

Num­mer två på lis­tan över stör­mo­ment är även en frå­ga om tra­fik­sä­ker­het, på­ta­lar Tom­my Tor­dås.

– Man kör med all­de­les för li­te mar­gi­na­ler. Du har an­tag­li­gen hört ta­las om tre­se­kun­ders­re­geln. Det är väl­digt säl­lan nå­gon kör så på mo­tor­vä­gen, de en­da som gör det är vi tra­fik­sko­lor. Vi lig­ger i rätt has­tig­het och med rätt av­stånd till fram­för­va­ran­de bil.

… och då bru­kar det kom­ma andra bi­lar och kö­ra in fram­för er, gis­sar jag?

– Ja pre­cis. Och då får vi sak­ta ned så att vi får den där luc­kan igen.

Det är dock in­te ba­ra på E4:an som mar­gi­na­ler­na är för små. Krock­ris­ken är stor även i kors­ning­ar och ron­del­ler.

– När man kör in i en cir­ku­la­tions­plats, och nå­gon släng­er sig in så att man mås­te tvär­brom­sa för att in­te kö­ra rakt in i den. Man kanske har en bil bakom sig som mås­te tvär­brom­sa den ock­så. Det är stor risk för olyc­kor.

Går det att på­ver­ka andra så att de kör bätt­re?

– Att på­ver­ka andra är väl­digt svårt. Ef­ter ett an­tal år har folk fått en viss kör­stil. Ett för­slag vo­re att al­la som har kör­kort mås­te gå på en tra­fik­sko­le­lek­tion var femte år. In­te som ett prov så att du ris­ke­rar att för­lo­ra kör­kor­tet, ut­an så att du kan få tips.

Om al­la klagar på att al­la andra i tra­fi­ken, då bor­de det väl va­ra så att ing­en gör fel?

– Det är så med mi­na ele­ver ock­så. De sä­ger: Den där jä­keln glöm­de blin­ka! och då sä­ger jag: Men vad glöm­de du själv gö­ra för två mi­nu­ter se­dan? Det är slar­vigt, slött och ren lat­het att in­te med ena fing­ret slå på blin­kers.

Är det nå­gon grupp som sticker ut sär­skilt med att in­te an­vän­da blin­kers?

– De som har ta­git kör­kort i ett an­nat land. Där det in­te sam­ma reg­ler som gäl­ler. Ba­ra för att du har ta­git kör­kort i ett EU-land och får över­sät­ta det till ett svenskt kör­kort så kör du in­te på som en som har ta­git kör­kort i Sve­ri­ge.

Gäl­ler det mar­gi­na­ler­na i tra­fi­ken ock­så?

– Ja ab­so­lut. Har du åkt taxi med nå­gon i Spa­ni­en el­ler Ita­li­en? Det är ett helt an­nat sätt att kö­ra. Det är en an­nan tra­fik­kul­tur, som kroc­kar med andra tra­fik­kul­tu­rer.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

BLIN­KERS. Är så enk­la att an­vän­da, sä­ger tra­fik­skol­lä­ra­re Tom­my Tor­dås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.