MER Det här ska du fo­to­gra­fe­ra

Så här gör du steg för steg ef­ter den van­li­gas­te ty­pen av krock – den mindre, där ing­en ska­dats all­var­ligt och am­bu­lans in­te be­hö­ver till­kal­las.

Vi i Kista - - BIL & MOTOR - FOTO: VTI/KATJA KIRCHER

Små och sto­ra kroc­kar hän­der of­ta – var­je år får If in drygt 200 000 an­mäl­ning­ar om vagnska­dor. Påkör­ning bak­i­från, back­nings­o­lyc­kor och ska­dor på par­ke­ra­de bi­lar är van­li­gast. Ge­nom att ve­ta hur man ska gå till­vä­ga i stun­den kan ef­ter­spe­let med andra in­blan­da­de och för­säk­rings­bo­lag för­kor­tas och för­enklas.

Bloc­ke­rar du el­ler den andra bi­len vägen? Om ing­en in­blan­dad är ska­dad och du in­te kan flyt­ta bi­len där­i­från är förs­ta pri­o­ri­tet att ringa till bär­ga­ren.

– Har du num­ret med dig ring­er du i förs­ta hand till den bär­ga­re som ditt för­säk­rings­bo­lag har av­tal med, men det är ing­et krav, be­rät­tar To­bi­as Ed­lund, press­kon­takt hos If. Om det finns risk för tra­fik­pro­blem, till ex­em­pel om du bloc­ke­rar en stör­re väg, bör du även ringa po­li­sen. Sätt ut var­ningstri­ang­el om has­tig­hets­be­gräns­ning­en är hög­re än 50 km/h, och ha gär­na en re­flex­väst i bi­len så att du syns om du be­hö­ver rö­ra dig på vägen i mör­ker.

förs­ta hand ner varand­ras re­gi­stre­rings­num­mer, namn och te­le­fon­num­mer. Det­ta kan gö­ras på ett van­ligt pap­per el­ler i mo­bi­len – det vik­ti­ga är att du spa­rat informationen så att du kan skri­va in den i an­mä­lan till för­säk­rings­bo­la­get se­na­re. Ni kan ock­så kom­plet­te­ra med att ta en bild av varand­ras kör­kort, för att få upp­gif­ter svart på vitt.

– Det är bra om ni di­rekt kan kom­ma över­ens om vad som hän­de – då kan bå­da an­mä­la sam­ma histo­ria till re­spek­ti­ve för­säk­rings­bo­lag vil­ket gör han­te­ring­en ef­teråt myc­ket enkla­re, fort­sät­ter To­bi­as Ed­lund. Lyc­kas ni in­te

Skriv

i

mel­lan bi­lar­na och hur de står i för­hål­lan­de till varand­ra.

till väg­kant el­ler räc­ken. på broms­spår.

sikt­hin­der som kan ha or­sa­kat olyc­kan – träd, bus­kar, hus, mu­rar el­ler sta­ket.

på vägen och even­tu­el­la skyl­tar i när-

AV­STÅN­DET

AV­STÅND LÄNGD EVEN­TU­EL­LA

MÄRK­NING­AR

he­ten. kom­ma över­ens skri­ver ni var sin be­skriv­ning av vad som hänt i ska­de­an­mä­lan.

lät­ta­re och snab­ba­re hjäl­pa dig om du kom­plet­te­rar din an­mä­lan med bil­der – men de be­hö­ver fö­re­stäl­la rätt sa­ker. Ta in­te ba­ra när­bil­der på ska­dor­na ut­an zoo­ma ut och vi­sa he­la si­tu­a­tio­nen. Var stod bi­len som blev påkörd? Fanns det broms­spår på plat­sen? Be­rod­de kroc­ken i kors­ning­en på att sik­ten var skymd? För att gö­ra det ex­tra tyd­ligt vil­ka bi­lar som var in­blan­da­de i olyc­kan kan du ta ett par bil­der där din och mot­par­tens re­gi­stre­rings­skyl­tar syns.

– När kun­der skic­kar in fo­ton är det of­ta när­bil­der på buck­lor och re­por, men säl­lan så­da­na som är tag­na på läng­re av­stånd. Vil­ka ska­dor­na är får vi ve­ta i text i den

För­säk­rings­bo­la­get kan

VAGNSKA­DOR. Småkroc­kar är van­li­ga. Var­je år får If in drygt 200 000 an­mäl­ning­ar om vagnska­dor. van­li­ga ska­de­an­mä­lan – det som verk­li­gen kan hjäl­pa oss är bil­der som vi­sar he­la si­tu­a­tio­nen, sä­ger Mat­hi­as Gustavs­son, mo­tor­ex­pert på If.

Nu­me­ra är det enklast att fyl­la i sin ska­de­an­mä­lan på för­säk­rings­bo­la­gets hem­si­da, men att ha med en ut­skri­ven ska­de­an­mä­lan i bi­len fun­ge­rar ock­så. I vil­ket fall som helst blir an­mä­lan bäst om den fylls i på plats. När du an­mält ska­dan el­ler ska­dor­na skö­ter för­säk­rings­bo­la­get ar­be­tet med att kon­tak­ta den andra par­tens bo­lag och re­da ut hur er­sätt­ning ska be­ta­las. Ditt bo­lag kan hö­ra av sig till dig un­der ti­den för att få mer in­for­ma­tion.

Eri­ka Lin­dén Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.