Fler in­drag­na kör­kort

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

Trans­port­sty­rel­sen har nu sam­man­fat­tat för­ra årets kör­korts-åter­kall­ning­ar.

To­talt åter­kal­la­des 34 726 kör­kort un­der 2015, det är en ök­ning med 1,1 pro­cent jäm­fört med året innan. Det som öka­de var an­ta­let åter­kall­ning­ar en­ligt Åter­kal­lel­se­grund 3, det vill sä­ga fle­ra mindre över­trä­del­ser. 1 004 kör­kort för­svann på den­na grund un­der året. Det kan till ex­em­pel hand­la om fle­ra mindre fort­kör­ning­ar el­ler att den fö­re det­ta kör­kort­s­in­ne­ha­va­ren fram­fört ett for­don som har så­da­na bris­ter att det in­te bor­de få rul­la i tra­fi­ken.

– Upp­re­pa­de tra­fik­för­se­el­ser är en sig­nal om att man in­te kan el­ler vill rät­ta sig ef­ter de reg­ler som gäl­ler i tra­fi­ken och då finns det skäl för oss att ifrå­ga­sät­ta kör­kort­s­in­ne­ha­vet, sä­ger Åsa Bergqvist, en­hets­chef på Trans­port­sty­rel­sens kör­korts­av­del­ning.

Den van­li­gas­te grun­den till kör­korts­in­drag­ning är dock fort­fa­ran­de Åter­kal­lel­se­grund 4, en vä­sent­lig över­trä­del­se. Det be­ty­der i de fles­ta fall en kraf­tig fort­kör­ning. To­talt 18 759 kör­kort drogs in i den ka­te­go­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.