”Ratt­sur­fa” ett av årets ny­ord

Vi i Kista - - BIL & MOTOR -

Or­det ratt­sur­fa är med på In­sti­tu­tet för språk och folk­min­nens år­li­ga lis­ta över ny­ord. Ratt­sur­fa de­fi­nie­ras som ”[att] an­vän­da mo­bil­te­le­fon el­ler an­nan ut­rust­ning som be­grän­sar upp­märk­sam­he­ten vid bil­kör­ning”. Att ratt­sur­fa kom­mit med på lis­tan

be­ror till stor del på den kam­panj som Trans­port­sty­rel­sen dri­vit för att mins­ka ner på fe­no­me­net. – Vi har an­vänt oss av or­det ratt­sur­fa se­dan hös­ten 2014. För oss blev det snart ett sam­lings­be­grepp för det

som la­gen vil­le hej­da. Att or­det nu plat­sar i ny­ords­lis­tan ser vi som ett kvit­to på att det och dess be­ty­del­se bör­jar bli mer eta­ble­rat i sam­häl­let, sä­ger Cat­ha­ri­na Nilsson som är till­för­ord­nad kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör

på Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.