MER Per­son­li­ga skyl­tar

Vi i Kista - - BIL & MOTOR - KÄLLA: TRANS­PORT­STY­REL­SEN ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

rät­tig­he­ten till en per­son­lig skylt får man be­ta­la 6 200 kro­nor. till den per­son­li­ga skyl­ten gäl­ler i tio år. får in­te ”väc­ka an­stöt el­ler med­fö­ra olä­gen­het”, en­ligt myn­dig­he­ten. Bok­sta­ven O jäm­ställs med siff­ran 0: ”Om skylt­kom­bi­na­tio­nen SON­NY är upp­ta­gen är ock­så S0NNY det.” be­hål­ler sitt van­li­ga re­gi­stre­rings­num­mer.

finns in­te sam­ma sy­stem med per­son­li­ga skyl­tar. Där­för rå­der Trans­port­sty­rel­sen att an­vän­der si­na or­di­na­rie skyl­tar med bi­lens re­gi­stre­rings­num­mer vid ut­lands­kör­ning­ar.

där kon­troll­mär­ket ti­di­ga­re satt är tyd­li­gen fres­tan­de att fyl­la med ett klis­ter­mär­ke. Det­ta är dock olag­ligt.

FÖR

RÄT­TEN SKYL­TEN BI­LEN UT­OM­LANDS

UT­RYM­MET

som han­te­rar re­gi­stre­rings­num­mer på nå­got sätt blir tvung­na att an­pas­sa sig. ver Trans­port­sty­rel­sen på sin hem­si­da.

Om an­sö­kan be­vil­jas får den sö­kan­de själv be­ta­la för till­verk­ning­en av nya skyl­tar.

Det­ta är in­te sam­ma sak som att skaf­fa en per­son­lig skylt. En så­dan kan man ha på bi­len, med till ex­em­pel ett egen­namn, ef­ter god­känd an­sö­kan.

Fort­fa­ran­de är det Trans­port­sty­rel­sen som be­dö­mer om en skylts in­ne­håll är lämp­ligt. En ar­bets­grupp tar hand om an­sök­ning­ar­na.

– De får en hel del lus­ti­ga gre­jer. Ibland får vi lir­ka med de som sö­ker. Men grundin­ställ­ning­en är att för­sö­ka hit­ta en lös­ning, sä­ger Christo­fer Kärr­dahl.

Ul­ri­ca An­ders­son

bok­stavs

Christo­fer Kärr­kom­bi­na­tio­ner är

dahl. av up­pen­ba­ra skäl olämp­li­ga och an­vänds in­te. Så­dant som kan upp­le­vas som stö­tan­de är spär­rat i till­del­ning­en av nya re­gi­stre­rings­num­mer.

– Vi gjor­de en re­vi­de­ring för någ­ra år se­dan, där vi har släppt på det där. Vi an­pas­sar oss suc­ces­sivt, sä­ger Christo­fer Kärr­dahl.

Ba­ra för att äga­ren själv upp­le­ver en bok­stavs- el­ler sif­fer­kom­bi­na­tion som olämplig är det in­te ett skäl att få en an­nan. ”Syn­ner­li­ga skäl in­ne­bär att kra­ven är högt ställ­da och att det rör sig om un­dan­tags­fall”, skri-

Vis­sa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.