Sym­po­si­um

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

”In-Between: Art, Educa­tion and Po­li­tics in the PostWel­fa­re State”. De nor­dis­ka län­der­na be­fin­ner sig i ett po­li­tiskt mel­lan­lä­ge där väl­färds­sta­ten bå­de är en ak­tiv del av den skan­di­na­vis­ka själv­bil­den och sam­ti­digt ett sy­stem i långt­gå­en­de av­veck­ling. Allt fler sam­hälls­funk­tio­ner ned­mon­te­ras och kon­kur­rens­ut­sätts på mark­na­den, ett system­skif­te som ock­så får kon­se­kven­ser för sam­tids­kons­ten. Vil­ken roll kan kons­ten ha i for­mu­le­ran­det av al­ter­na­ti­va fram­ti­der? På Tens­ta konst­hall kl 17–21. Stan­dard­läng­den av ett mi­ra­kel av Gol­din+Sen­ne­by med upp­läs­ning av Hamdi Fa­rah och pre­sen­ta­tio­ner av konst­halls­chef Ma­ria Lind och för­med­la­re Emily Fah­lén. För att del­ta re­gi­stre­ra dig på: www. in­between2016.org/ re­gis­ter/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.