Gu­leed Mo­ha­med ta­lar i Rin­ke­by

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Gu­leed Mo­ha­med är po­et, sam­hälls­in­gen­jör och byg­ger bro­ar mel­lan män­ni­skor. En or­tens or­ga­ni­sa­tör som ny­li­gen bör­jat job­ba på SVT:s nya re­dak­tion i Rin­ke­by. Nu kom­mer Tensta­so­nen Gu­leed Mo­ha­med till grann­byn för att ta­la på Café Re­spekt i Rin­ke­by Fol­kets Hus. Han ska pra­ta om li­vet i för­or­ten, om or­ga­ni­se­ring och om po­ten­ti­a­len som finns här. Väl­kom­men! Vi bju­der på fi­ka från 17.30, 100 pro­cent ba­lash, gra­tis! Kl 18–19, Café re­spekt, Rin­ke­by fol­kets hus, Skår­bygränd 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.