Konsert

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kl 14 ger Kul­tur­sko­lan Stock­holm en pi­a­noflöjt och cel­lo­kon­sert på Kis­ta bib­li­o­tek. Kom och njut av fan­tas­tis­ka to­ner och pas­sa på att träf­fa vå­ra pe­da­go­ger och få mer in­fo om Kul­tur­sko­lans verk­sam­het. Med­ver­kan­de pe­da­go­ger: Eva Cross, Christi­ne Wi­rung, Pe­ter Ryd­ström och Hå­kan Ek­strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.