”Bi­drar in­te till nå­got po­si­tivt”

Ef­ter fle­ra års dis­kus­sio­ner ser pla­ner­na på att byg­ga en mo­nu­men­tal be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet nu ut att bli av. Men ute i stu­gor­na gror miss­nö­jet. – Jag är emot att man byg­ger en be­grav­nings­plats här. Det mås­te fin­nas ett bätt­re lä­ge, sä­ger Meh­di S

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Pa­trik Ek­ström 070-78 72 074 pa­trik.ek­strom@ di­rekt­press.se

Det lu­tar allt mer åt att den mo­nu­men­ta­la be­grav­nings­plat­sen på Jär­va­fäl­tet blir av. Men många vill be­va­ra plat­sen som den är i dag och miss­nö­jet över pla­ner­na är stort.

– De vill byg­ga ett makt­mo­nu­ment. Kri­ti­ker­na har mötts med oin­tres­se och ar­ro­gans, sä­ger Mats Löf, som dri­vit Jär­va Disc­golf­ba­na i 21 år.

Pe­ter Gri­p­ler släng­er iväg sin oran­gea fris­bee över gräs­mat­tan. Må­let är en korg till­ver­kad av stäng­er och kät­ting­ar. Klir­ret be­kräf­tar att den run­da di­scen hit­ta­de rätt.

Ett par me­ter bort står Pe­ter Gri­plers son och hans kom­pis och släng­er di­scar i andra gräl­la fär­ger mot andra mål.

– De äls­kar att kom­ma hit och jag är ba­ra så tack­sam för att min son vill va­ra ute i na­tu­ren. Det är så myc­ket bätt­re än att sit­ta fram­för da­torn.

Disc-el­ler fris­be­e­golf har de se­nas­te åren bli­vit en allt mer po­pu­lär sport, men snart kan ba­nan på Jär­va­fäl­tet va­ra ett min­ne blott. Stock­holms stad vill näm­li­gen byg­ga en stor be­grav­nings­plats på just den här plat­sen. Be­ho­vet av kist­grav­plat­ser är stort – spe­ci- ellt i Jär­va­om­rå­det där det bor många per­so­ner med en re­li­giös upp­fatt­ning som in­te tillå­ter kre­me­ring.

Dis­kus­sio­ner­na har förts i många år, men i slu­tet av mars gick för­sla­get ut för ut­ställ­ning, vil­ket är det sista ste­get i bygg­pro­ces­sen innan an­ta­gan­de. Fram till och med 20 april har med­bor­gar­na rätt att tyc­ka till om pla­ner­na.

Ef­ter det kom­mer po­li­ti­ker­na i stads­bygg­nads­nämn­den att ta ett be­slut. Stads­bygg­nads- och kul­tur­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) har sagt att han hop­pas att det sker nå­gon gång fö­re som­ma­ren.

Pe­ter Gri­p­ler tyc­ker att det är synd att sta­den vill byg­ga just på den här plat­sen.

– Det här är en av värl­dens fi­nas­te di­sc­golf­ba­nor. En rik­tig pär­la. Det är jät­te­många som är här och spe­lar. Disc­golf är en bil­lig sport och en­kelt. Det är in­te som med golf där du mås­te kö­pa en mas­sa dyr ut­rust­ning och så är det svårt att ens träf­fa bol­len.

Det är emel­ler­tid lätt att för­stå var­för kyr­ko­gårds­för­valt­ning­en vill sät­ta hän­der­na på just det här om­rå­det. Det är in­te ba­ra det att plat­sen är obe­byggd. Det hand- lar ock­så om hur land­ska­pet är ut­for­mat.

– Det är kul­len som loc­kar. Det har all­tid va­rit så, sä­ger Mats Löf som dri­vit Jär­va Disc­golf­ba­na i 21 år.

Jär­va Disc­golf­ba­na är upp­byggt kring Gran­holmstop­pen, en cir­ka 40 me­ter hög gam­mal de­po­ni med fram­förallt spräng­sten och byg­gav­fall från när tun­nel­ba­nan och mil­jon­pro­gram­men bygg­des. Da­gens spek­ta­ku­lä­ra ut­form­ning har kul­len fått bå­de ge­nom na­tur­li­ga sätt­ning­ar och med män­ni­skans hjälp.

– Det finns de som häv­dar att om­rå­det såg ut så här när jag kom hit, men det är in­te sant. Jag har ska­pat det här om­rå­det.

Mats Löf är myc­ket kri­tisk mot pla­ner­na på att för­vand­la om­rå­det till en be­grav­nings­plats. För­u­tom att det kom­mer att för­stö­ra

hans livs­verk så tror han att det kom­mer att bli dyrt och svårt rent tek­niskt.

Han me­nar dess­utom att det finns mer lämp­li­ga plat­ser i om­giv­ning­en, men att sta­den be­stämt sig för att byg­ga just på di­sc­golf­ba­nan för att kom­ma åt den spek­ta­ku­lä­ra Gran­holmstop­pen.

– Det har va­rit tal om andra plat­ser ti­di­ga­re, bland an­nat pre­cis här in­till som är ett flackt om­rå­de som skul­le va­ra myc­ket mer lämp­ligt ur till­gäng­lig­hets­per­spek­tiv och även kost­nads­mäs­sigt. Men de vill åt kul­len. De vill byg­ga ett makt­mo­nu­ment. Kri­ti­ker­na har mötts med oin­tres­se och ar­ro­gans.

Meh­di Sa­dek

från Akal­la är ute med sin hund Lazy. Han är in­te alls för­tjust i pla­ner­na på att byg­ga en be­grav­nings­plats på di­sc­golf­ba­nan.

– Vad är tan­ken: vi blir mör­da­de här och nu kan vi ock­så bli be­grav­da här? Nej, jag tror in­te att en be­grav­nings­plats skul­le bi­dra med någon­ting po­si­tivt.

Han tyc­ker att Jär­va­fäl­tet bor­de an­vän­das för re­kre­a­tion och att sta­den bor­de ta till va­ra på om­rå­dets uni­ka ka­rak­tär.

– Jag har märkt att det är myc­ket män­ni­skor ut­i­från som kom­mer hit. Det finns in­te så många lik­nan­de om­rå­den i Stock­holm. Jag tyc­ker att man bor­de an­vän­da om­rå­det för att loc­ka till sig ung­do­mar från Kis­ta, Rin­ke­by, Tens­ta och Akal­la, sä­ger Meh­di Sa­dek.

Ti­di­ga­re har bå­de lo­ka­la po­li­ti­ker och andra fö­re­trä­da­re vi­sat stöd för pla­ner­na, men den­na dag träf­far vi ing­en som tyc­ker att det är en bra idé att byg­ga en be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet.

Stock­holms stads pro­jekt­le­da­re So­fia Eriks­son sä­ger att sta­den har gått ige­nom fle­ra möj­li­ga al­ter­na­ti­va pla­ce­ring­ar för en be­grav­nings­plats.

– Gran­holmstop­pen är det bäs­ta al­ter­na­ti­vet.

Hon tror in­te att be­grav­nings­plat­sen kom­mer att få så stor på­ver­kan på möj­lig­he­ter­na till re­kre­a­tion.

– Själ­va plan­om­rå­det är re­la­tivt stort, men det är ba­ra en mindre del som kom­mer att tas i an­språk till gra­var. Sto­ra delar blir kvar som de är i dag och ut­for­mas för att va­ra till­gäng­li­ga för re­kre­a­tion. Det ska in­te va­ra ett stängt om­rå­det ut­an man ska fort­satt kun­na jog­ga och åka pul­ka där, sä­ger So­fia Eriks­son.

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

IN­TE FÖR­TJUST. Meh­di Sa­dek från Akal­la är in­te alls för­tjust i pla­ner­na på att byg­ga en be­grav­nings­plats på Gran­holmstop­pen, som syns i bak­grun­den.

KUL­LEN. ”Det är kul­len som loc­kar. Det har all­tid va­rit så”, sä­ger Mats Löf som dri­vit Jär­va Disc­golf­ba­na i 21 år.

MOT. Meh­di Sa­dek från Akal­la är in­te alls för­tjust i pla­ner­na på byg­ga en be­grav­nings­plats på di­sc­golf­ba­nan.

DI­SC­GOLF­BA­NAN. Pe­ter Gri­p­ler tyc­ker att det är synd att sta­den vill byg­ga just en be­grav­nings­plats på di­sc­golf­ba­nan.

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

IL­LUST­RA­TION: KRISTINE JEN­SENS TEGNESTUE/POUL INGE­MANN

PLAN. Ge­stalt­nings­idé för be­grav­nings­plat­sen på Jär­va­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.