In­ter­na­tio­nell bok­cir­kel i Kis­ta

I hel­gen star­ta­de en ny bok­klubb på Kis­ta bib­li­o­tek, en in­ter­na­tio­nell bok­klubb där böc­ker lä­ses och dis­ku­te­ras på åt­ta oli­ka språk. – Syf­tet är ock­så att fler ska upp­täc­ka att vi har böc­ker på många oli­ka språk, sä­ger bib­li­o­te­ka­ri­en Ingrid Ste­ning Sop­pe

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nilsing

På Kis­ta bib­li­o­tek ses mång­fal­den av språk som ta­las i Jär­va­om­rå­det som en själv­klar styr­ka. Bland an­nat har bib­li­o­te­ket vi­sat det­ta ge­nom att lå­ta böc­ker på and­ra språk än svens­ka få en fram­skju­ten plats.

– Det är ett så­dant fo­kus på svens­kan över­allt an­nars, vi vill lyf­ta fram and­ra språk, sä­ger Eri­ca Palm, som ska le­da den eng­els­ka bok­cir­keln.

Den nya

in­ter­na­tio­nel­la bokklubben är yt­ter­li­ga­re ett ex­em­pel på hur bib­li­o­te­ket vill vi­sa vil­ka re­sur­ser som finns in­om Jär­va-bib­li­o­te­ken. Bok­cirk­lar kom­mer näm­li­gen att hål­las på spans­ka, eng­els­ka ta­ta­ris­ka, per­sis­ka, rys­ka, ara­bis­ka, svens­ka och fins­ka, och samt­li­ga cir­kel­le­da­re ar­be­tar in­om Jär­va bib­li­o­tek­sen­het.

– Vi har fått lå­na in en bib­li­o­te­ka­rie från Tens­ta och en från Rin­ke­by, sä­ger Ingrid Ste­ning Sop­pe­la.

Upp­läg­get är

att det blir en träff per bok och del­ta­ga­ren del­tar allt­så vid ett till­fäl­le. Ef­tersom cir­keln re­dan är i gång, har de re­dan hun­nit med träf­fen på ta­ta­ris­ka, men de and­ra språ­ken åter­står

Var­je cir­kel­le­da­re väl­jer vil­ken bok som ska dis­ku­te­ras. Ma­ria Jafari har valt ut den per­sis­ka boken som är en hi­sto­risk ro­man och be­rät­tar om fle­ra oli­ka ge­ne­ra­tio­ner kvin­nor i Iran, om mor­mo­dern som blev tvung­en att gif­ta sig, om mam­man som fick plug­ga på uni­ver­si­tet, men sen kom re­vo­lu­tio­nen och flyk­ten från lan­det.

– Man får se re­vo­lu­tio­nen ur en kvin­nas per­spek­tiv, sä­ger Ma­ria Jafari.

Eri­ca Palm le­der den eng­els­ka bok­dis­kus­sio­nen. Hon har valt en bok som ut­spe­lar sig un­der and­ra världs­kri­get och hand­lar om en per­son som bör­jar stjä­la och smugg­la un­dan böc­ker för att räd­da dem un­dan na­zis­ter­na.

– Den funkar för bå­de ung­do­mar och vux­na, den är tjock men in­te svår­läst, sä­ger Eri­ca Palm.

Al­la an­ställ­da som ska hål­la i en cir­kel har gått en kort­kurs där de fått oli­ka verk­tyg för hur man läg­ger upp en bok­cir­kel-dis­kus­sion och vad man ska tän­ka på. Vad är det som är bra med en bok­cir­kel?

– Jag tyc­ker att det är ro­ligt att pra­ta med nå­gon om en bok som man läst, man upp­täc­ker oli­ka sa­ker med boken som man själv in­te har tänkt på, sä­ger Ingrid Ste­ning Sop­pe­la.

Vad hop­pas ni på för re­sul­tat? – Vi hop­pas att det blir full­bo­kat! Att de som del­tar be­rät­tar för si­na be­kan­ta, att det blir ett kon­cept som kan fort­sät­ta att fin­nas kvar.

De hop­pas kun­na fort­sät­ta med bok­cir­kel­se­ri­en i höst.

Vi hop­pas att det blir full­bo­kat! Att det blir ett kon­cept som kan fort­sät­ta att fin­nas kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.