Fot­bolls­sä­song­en drar igång

Hus­by FF har trä­nat hårt in­för sä­song­en. Med nya värv­ning­ar till la­get och ett sli­pat trä­nings­sche­ma, räk­nar trä­na­ren He­rish Sa­di med tio po­äng de fy­ra förs­ta mat­cher­na.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Fe­li­cia Karlsson re­dak­tion@vi­i­kis­ta.se

Tio po­äng kla­rar vi, an­nars är det ing­en idé att trä­na la­get.

– Vi är lad­da­de och ny­fik­na på vad som kom­mer ske, sä­ger He­rish Sa­di, Hus­by FFs trä­na­re.

La­get har trä­nat fy­ra till fem gång­er i vec­kan. Skill­na­den från ti­di­ga­re sä­song­er är att styr­ka och kon­di­tion pri­o­ri­te­rats på årets trä­ning­ar.

– Det ska bli kul att se vad la­get kan pre­ste­ra med en god fy­sik, ti­di­ga­re har vi levt på ta­lang.

För­ra sä­song­en vann Hus­by FF sin Di­vi­sion 6. I år har de ska­pat en spel­mo­dell de verk­li­gen tror på. Och med den bäs­ta trup­pen, en­ligt He­rish Sa­di, ska även den­na sä­song gå bra. Må­let är att ta tio po­äng de fy­ra förs­ta mat­cher­na.

– Tio po­äng kla­rar vi, an­nars är det ing­en idé att trä­na la­get. Egent­li­gen tror jag vi kom­mer ta 12 po­äng, men tio är god­känt.

Hus­by FF är nöj­da med sitt an­fall på pla­nen. I år har la­get även ut­veck­lat ett bra för­svar, som de är be­red­da att vi­sa upp för mot­stån­dar­la­gen. Spe­la­re och trä­na­re är tag­ga­de in­för sä­song­en och räk­nar med att vin­na pre­miär­mat­chen mot Boll­stanäs SK.

– Vi har in­te råd att tap­pa po­äng mot de säm­re la­gen, tap­par vi po­äng ska det va­ra mot de all­ra bäs­ta topp­la­gen.

Der­by­mat­cher­na mot Rin­ke­by Uni­ted ser He­rish Sa­di ex­tra myc­ket fram­e­mot. Fle­ra av spe­lar­na i Rin­ke­by kän­ner han och spe­lat till­sam­mans med. Det är där­för ex­tra vik­tigt att vin­na över dem och vi­sa vil­ket lag som är bäst. Själv har han ett stort trä­narö­ver­tag mot Rin­ke­by Uni­ted­trä­na­ren Martin Mutum­ba, be­rät­tar He­rish Sa­di och skrat­tar. Han tilläg­ger att Martin Mutum­ba dock är en bätt­re dribbler.

– Rin­ke­by på­står att dem är num­mer ett. Nu ska Hus­by få tyst på dem en gång för al­la.

Någ­ra spe­la­re som kan få sitt ge­nom­brott i år är Abel Tes- fa­lem Tse­gai som pre­ste­rat rik­tigt bra på trä­nings­mat­cher­na. Även om­sko­la­de for­war­den Alp Os­man Sal­ti­mis, som är bätt­re som mitt­back. Och dess­utom det nya till­skot­tet i la­get: Jo­el Kwa­ku He­in.

– Jo­el är en sli­pad spe­la­re som släp­per bol­len när han ska och dribb­lar när han ska, nå­got som vi sak­na­de för­ra året. Abel sat­te fy­ra bal­jor ny­li­gen på en trä­nings­match, jag hop­pas den tren­den fort­sät­ter. Och Os­man är rik­tigt duk­tig som mitt­back, av­slu­tar He­rish Sa­di.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER, AR­KIV

LAD­DA­DE. Hus­by FF är fram­förallt väl­digt tag­ga­de in­för sä­song­ens bå­da der­byn mot Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.