Vik­tigt att be­va­ra Jär­va­fäl­tet

Hur kom­mer det sig, att pla­nen för be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet får på­gå för full fart? Har någ­ra av de dri­van­de i frå­gan ta­git re­da på, vad Gran­holmstop­pen egent­li­gen in­ne­hål­ler?.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Dit kör­de man av­fall från mil­jon­byg­gen in­ne­hål­lan­de bland an­nat as­best (as­best är helt ofar­ligt när det sit­ter fast el­ler är inkaps­lat. Det är först när ma­te­ri­al in­ne­hål­lan­de as­best bör­jar be­ar­be­tas som fib­rer kan fri­gö­ras och bil­da ett damm som vid in­and­ning kom­mer in i krop­pens luft­vä­gar) och an­nat gif­tigt av­fall. Det har jag fått be­kräf­tat från ett an­tal helt om varand­ra ove­tan­de ar­be­ta­re, som kör­de dit bå­de det ena och det and­ra.

Se­dan kom­mer en an­nan frå­ga, näm­li­gen grund­vat­ten. Jär­va­fäl­tet är i stort sett en gam­mal sjö­bot­ten och un­der vå­ren är he­la fäl­tet täckt med små el­ler stör­re vat­ten­pö­lar. Sålun­da mås­te man grä­va myc­ket djupt så att in­te kis­tor fly­ter upp.

För grund­vat­ten har he­la Jär­va­fäl­tet en myc­ket vik­tig be­ty­del­se: den mo­der­na män­ni­skan tar med sig i gra­ven in­te ba­ra sin le­ka­men utan en mas­sa spår av me­di­ci­ner och an­nat som föl­jer med kis­tan och in­te för­svin­ner. Hur skall allt det­ta gå ihop med Jär­va­fä­lets eko­lo­gis­ka od­ling­ar och bo­skap?

Just nu på­går det ett am­bi­tiöst pro­jekt att åter­stäl­la Igel­bäc­ken. Det he­la skall va­ra klart un­der 2016. Var­för gör man det­ta? Man vet ju, att i Igel­bäc­ken bor en myc­ket säll­synt fisk, näm­li­gen grön­ling­en. Kan den­na fisk – el­ler Igel­bäc­ken i sig – kla­ra av de gif­ter som be­grav­nings­plat­sen onek­li­gen kom­mer att släp­pa fria?

Jär­va­fäl­tet är ett na­tur­re­ser­vat. Låt någ­ra av des­sa för­bli så­da­na! Här kan vi ha eko­lo­gisk od­ling och en eko­lo­gisk djur­han­te­ring. Näs­tan al­la unga po­li­ti­ker vill gö­ra Stock­holm till värl­dens främs­ta stad med si­na fal­los­sym­bo­ler och oe­tis­ka be­slut. Om ni mås­te bli odöd­li­ga så gör då Jär­va­fäl­tet in­klu­si­ve

Kan Igel­bäc­ken i sig – kla­ra av de gif­ter som be­grav­nings­plat­sen onek­li­gen kom­mer att släp­pa fria?

Häs­ta­gård till eko­lo­gisk gård mitt i det pul­se­ran­de li­vet i en stor­stad och då blir ni ihåg­kom­na för all fram­tid.

An­na-Ma­ria Ing­erö

FOTO: PA­TRIK EK­STRÖM

IN­NE­HÅLL. Stock­holms stad vill byg­ga en be­grav­nings­plats här på Gran­holmstop­pen. Men vad in­ne­hål­ler den, und­rar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.