Be­vil­jas res­ning 30 år ef­ter mord­dom

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nilsing ida.nilsing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

För 30 år se­dan mör­da­des Sa­mirs styv­mam­ma med över 30 kniv­hugg i den då­va­ran­de bo­sta­den på Glöm­ming­e­gränd i Tens­ta. Den då 15-åri­ge Sa­mir ring­de po­li­sen och er­kän­de mor­det. I dag be­vil­ja­des han res­ning.

– Allt är möj­ligt, så ge in­te upp! sä­ger Sa­mir Sabri.

Det var med lyc­ko­tå­rar i ögo­nen som Sa­mir Sabri tog emot be­ske­det om att han be­vil­jas res­ning i Svea hov­rätt ti­di­ga­re i dag.

– Jag är så glad och lyck- lig, det här är slu­tet på 30 års vän­tan, sa han.

Det ta­la­des om en möj­lig­het att han skul­le fri­kän­nas di­rekt, men nu ska fal­let till­ba­ka till Stock­holms tings­rätt. I da­gens dom från Svea hov­rätt står det att:

”Även om hov­rät­ten an­ser att den nya bevisningen sam­man­ta­get är så­dan att dess fö­re­bring­an­de i en rät­te­gång san­no­likt skul­le ha lett till att Sa­mir frikänts an­ser hov­rät­ten in­te att be­vislä­get är så­dant att det finns för­ut­sätt­ning­ar för hov­rät­ten att ome­del­bart änd­ra do­men” skri­ver hov­rät­ten.

Fal­let ska nu tas upp igen, men en­ligt Af­ton­bla­dets grä­van­de re­por­ter Anders Jo­hans­son, som un­der en lång tid grans­kat ären­det, in­ne­bär det i prak­ti­ken att Sa­mir Sabri kom­mer att fri­kän­nas.

– Tings­rät­ten har ing­et an­nat al­ter­na­tiv för det finns ing­et mot ho­nom läng­re, sa Anders Jo­hans­son.

Staf­fan Lind, lag­man i Svea hov­rätt, var dock mer

Jag tac­kar al­la grab­bar och tje­jer som har stöt­tat mig och lyss­nat på mig.

åter­håll­sam och an­såg att man nu mås­te vän­ta på vad åkla­ga­ren sä­ger.

Sa­mir Sabri har länge va­rit verk­sam i Tens­ta, bland an­nat ge­nom or­ga­ni­sa­tio­nen 2nd chan­ce som ar­be­tar för att ge män­ni­skor som döms för brott en and­ra chans, och Jobbga­ra­get.

Har du nå­got att häl­sa Tens­ta?

– Att allt är möj­ligt, så ge in­te upp! Och så vill jag tac­ka al­la grab­bar och tje­jer där som har stöt­tat mig och lyss­nat på mig.

FOTO:IDA NILSING

JA! Sa­mir Sabri jubla­de över be­ske­det om att han be­vil­jats res­ning för ett 30 år gam­malt mord­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.