Vi i Kistas no­vell­täv­ling fort­sät­ter

Är du en be­rät­ta­re med käns­la för din ort? Nu har du chan­sen att va­ra med i vår no­vell­täv­ling. Mel­lan den 4 april och 20 maj tar vi emot vå­ra lä­sa­res no­vel­ler.

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Är du en be­rät­ta­re av rang som tyc­ker om att skri­va? Då är det dags att fat­ta pen­nan och pas­sa på. Nu ut­ly­ser Vi i-tid­ning­ar­na no­vell­täv­ling för al­la vå­ra lä­sa­re. Fram till den 20 maj tar vi emot era no­vel­ler. Det vin­nan­de bi­dra­get pub­li­ce­ras i vår tid­ning och på web­ben un­der som­mar­må­na­der­na.

Skriv en kor­ta­re, in­ten­siv be­rät­tel­se i no­vell­form. Äm­net är fritt, men lo­ka­la re­fe­ren­ser bör fin­nas med. Tex­tens längd ska lig­ga på 40 000 tec­ken in­klu­si­ve blank­slag.

Al­la, gam­mal som ung, är väl­kom­na att skic­ka in ett bi­drag. Man kan även ta hjälp av en vän och skri­va i par el­ler grupp.

Vi ser fram emot att få lä­sa era bi­drag!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.