Start­skott för årets golf­sä­song

Den mil­da vin­tern har gjort att lä­nets golf­ba­nor är i fint skick. Ne­dan föl­jer en ge­nom­gång om sta­tus på golf­ba­nor­na i Nor­rort. Har just din golf­ba­na öpp­nat för sä­song­en?

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Sam­man­ställ­ning: Anders Ek­ström FOT­NOT: Med re­ser­va­tion för se­na änd­ring­ar.

Björ­kli­dens Golf­klubb, Brom­ma An­tal hål: 9 Sta­tus: Driving rang­en och al­la de nio hå­len är öpp­na med som­mar­gree­ner. Ul­riks­dals Golf­klubb, Sol­na An­tal hål: 12 Sta­tus: Ba­nan öp­pen och li­kaså driving rang­en. Stock­holms GK (Ke­vinge), Dan­de­ryd An­tal hål: 18 Sta­tus: Öpp­nar tro­li­gen till hel­gen med or­di­na­rie som­mar­gree­ner. En nå­got om­byggd driving range öpp­nar del­vis till hel­gen. – Det ser bra ut och ba­nan har kla­rat vin­tern bra, sä­ger Bert Jo­hans­son, klubb­chef på SGK. Dan­de­ryds GK An­tal hål: 9 Sta­tus: Sik­tar på att öpp­na fullt ut till hel­gen. Har va­rit öp­pen ti­di­ga­re, fast då med vin­ter­gree­ner. Klub­ben har ing­en driving range. – Vi har kla­rat vin­tern okej. Gree­ner­na har en del mos­sa men det ser än­då bra ut, sä­ger Henrik Kjell­berg, kas­sör. Djurs­holms GK, Dan­de­ryd An­tal hål: 18+9 Sta­tus: Nio­håls­ba­nan öp­pen och 18-hå­la­ren öpp­nar nu på lör­dag ef­ter städ­da­gen. Li­kaså rang­en. Ro­te­bro golf (Grind­slan­tens GK), Sol­len­tu­na An­tal hål: 9 (pay and play) Sta­tus: Driving rang­en är öp­pen och ba­nan öpp­nar för­mod­li­gen till hel­gen. Ba­nan har in­te va­rit öp­pen på vin­tern. Sol­len­tu­na GK An­tal hål: 18 Sta­tus: Öpp­na­de i fre­dags (8/4) med som­mar­gree­ner. Ba­nan har kla­rat vin­tern bra och är i bra skick för att va­ra i april. Driving rang­en är öp­pen. Tä­by GK An­tal hål: 18 Sta­tus: Öpp­na­de för­ra hel­gen med or­di­na­rie gree­ner. Även Tä­by GK:s ba­na har kla­rat vin­tern bra. Ar­ninge GK, Tä­by An­tal hål: 18 Sta­tus: Kort­håls­ba­nan är öp­pen. En­ligt hem­si­dan öpp­nar rang­en och ba­nan kring 23-25 april. Kis­ta gol­fcen­ter An­tal hål: - Sta­tus: Driving rang­en är öp­pen för sä­song­en. Wäs­by GK, Upp­lands Väs­by An­tal hål: 18+9+ 6 (pay and play) Sta­tus: Nio­håls­s­ling­an (Nibb­le­ba­nan) öpp­na­de 1/4 med som­mar­gree­ner. John De­e­re-ba­nan (18-hå­la­ren) öpp­nar ef­ter lör­da­gens städdag. – Vin­tern har be­va­rat ba­nan bra och det ser fint ut. Gree­ner­na har kla­rat sig bra, sä­ger Jen­ni­fer All­mark, klubb­chef. Kys­singe GK, Ro­sers­berg An­tal hål: 27 Sta­tus: Al­la 27 hå­len är öpp­na och li­kaså rang­en. Tjus­ta GK, Ro­sers­berg An­tal hål: 18 Sta­tus: Ba­nan är öp­pen. Val­len­tu­na GK

An­tal hål: 18 Sta­tus: Ba­nan är öp­pen, men har två pro­vi­so­ris­ka gree­ner i bör­jan. Bro Hof GK, Bro An­tal hål: 18 + 18 Sta­tus: Sta­di­um Cour­se öpp­na­de, en­ligt hem­si­dan, 9 april. Cast­le Cour­se be­räk­nas öpp­na i april. Kungs­äng­ens GK An­tal hål: 36 Sta­tus: Öpp­na­de re­dan 16/3, vil­ket var först i Stock­holm. Ba­nan har kla­rat vin­tern bra. Driving rang­en har fått ett nytt skydds­nät längst ner och är öp­pen. Ös­terå­ker GK, Åkers­ber­ga An­tal hål: 18+18+18 Sta­tus: 27 hål öpp­nar nu till hel­gen och rang­en är öp­pen. Gree­ner­na ser bra ut och de sista 18 hå­len be­räk­nas öpp­na li­te se­na­re i vår. Jar­la­ban­ke GK, Tä­by An­tal hål: 9+12 Sta­tus: Präst­gårds­ba­nan (9 kort­hål) är öp­pen och rang­en. Ing­en in­fo om Skog­ber­ga­ba­nan (12 full­ängds­hål). Ull­na GK, Åkers­ber­ga An­tal hål: 18 Sta­tus: Öpp­nar tro­li­gen sista vec­kan i april och vin­tern har va­rit sund mot ba­nan. Har ing­en driving range på grund av plats­brist. Vik­sjö GK An­tal hål: 18+9 Sta­tus: Nio­håls­ba­nan är öp­pen och 18-hå­la­ren pla­ne­ras öpp­na i hel­gen. Driving rang­en öpp­na­des ny­li­gen. – En bra vin­ter än­då. Det var ju hyf­sat varmt så det ser bra ut, sä­ger Filip Lind­sjö i re­cep­tio­nen. Ar­lan­dastads GK, Märs­ta An­tal hål: 36 + el­ljus­ba­na på hös­ten Sta­tus: Nya ba­nan öpp­na­de 15/3 och Mas­ters­ba­nan be­räk­nas öpp­na 1/5. Ba­nan ser bra ut och vin­tern har va­rit sund mot den ti­di­ga­re Scan­di­na­vi­an Mas­ters­ba­nan (2007-08).

FOTO:MI­CHAEL FOLMER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.